Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Leeswijzer

Ons Geïntegreerd Jaardocument bestaat uit twee delen; het eerste is het bestuursverslag en het tweede de jaarrekening. Het eerste deel geeft een beschrijving van onze activiteiten en resultaten in 2019 en kijkt vooruit naar de komende jaren. Het tweede geeft een financieel overzicht van het afgelopen kalenderjaar.

In de eerste vier hoofdstukken van het bestuursverslag kijken respectievelijk College van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad terug op het afgelopen jaar. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van onze identiteit, waarden en onze strategie. De voortgang in realisatie van onze strategie (Succes 2022) wordt in het hoofdstuk erna geëvalueerd.

Vervolgens doen we verslag van beleid en resultaten op het gebied van onderwijs en studenten, personeel, organisatie en financiën. We sluiten af met de continuïteitsparagraaf en een weergave van onze conclusies met betrekking tot governance, helderheid en risicomanagement. Daar is dit jaar ook een paragraaf over de impact van COVID-19 (hierna: corona) opgenomen. In de bijlages staat een overzicht van onze kerngetallen per onderwijseenheden (de mbo-colleges, Vavo Lyceum en bedrijfsopleidingen), conclusies t.b.v. “helderheid”, mutaties huisvesting, bezoldiging topfunctionarissen, schema beloften en speerpunten, verantwoording passend onderwijs 2019, regioprogramma VSV en jaarverslag ombudsman personeel.

De jaarrekening bestaat uit de (geconsolideerde en enkelvoudige) balans, staat van baten en lasten en kasstroomoverzicht. Vervolgens worden deze overzichten in detail toegelicht.

Het Geïntegreerd Jaardocument is omvangrijk als gevolg van de richtlijnen voor verslaggeving waarin ons wordt gevraagd een aanzienlijk aantal zaken te beschrijven. Daarnaast vinden we het als maatschappelijke organisatie ook belangrijk openheid te geven over onze activiteiten, resultaten en uitdagingen.

We kunnen ons voorstellen dat u geïnteresseerd bent in een deel van ons verslag. Om het voor u makkelijk te maken het betreffende deel te vinden, hebben we onderstaande leeswijzer opgesteld:

Tabel 1 Leeswijzertips

Bent u geïnteresseerd in…

Ga dan naar hoofdstuk…

Strategie, visie, missie, waarden

1, 5 en 6

Onderwijs- en studentenbeleid

7, 8

Voortgang op gebied van onderwijskwaliteit

8

Beschrijving van P&O-beleid en -ontwikkelingen

9

Onze (interne) organisatie

10

Beschrijving van ons financieel resultaat en perspectief

11 + jaarrekening

Continuïteitsparagraaf incl. inschatting impact corona (Covid-19)

12