Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bijlage 2 Conclusies t.b.v. “Helderheid”

In het ‘Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019’ staat dat de instellingsaccountant moet vaststellen dat aan de in de Helderheidsnotitie opgenomen verslaggevingseisen is voldaan. In een bijlage bij het jaarverslag rapporteert ROC Midden Nederland over de thema’s van het document, ‘Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, 2004’ (hierna kortweg Helderheid genoemd). De notitie Helderheid is opgebouwd uit 8 thema’s. De accountant moet vaststellen of het mbo i.c. ROC Midden Nederland voldoet aan de eisen ten aanzien van alle Helderheidsthema’s. In dit onderzoek is per thema nagegaan of en in welke mate ROC Midden Nederland zich conformeert aan de eisen van de notitie.