Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

8. Groepsvermogen

   

X € 1.000

 

Boekwaarde 01-01-2019

Mutaties +/-

Boekwaarde 31-12-2019

 

Algemene reserve

   

Algemene reserve en resultaatbestemming

76.186

5.291

81.477

Reserve Stichting Van Beuningenfonds

530

0

530

Totaal Algemene reserve

76.716

5.291

82.007

Wettelijke reserve

   

Wettelijke reserve immateriële vaste activa

9

-9

0

Totaal Wettelijke reserve

9

-9

0

Totaal eigen vermogen

76.725

5.282

82.007

VERSCHILLEN IN HET EIGEN VERMOGEN EN HET RESULTAAT TUSSEN DE ENKELVOUDIGE EN GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Ultimo 2019 bestaat er een verschil tussen het geconsolideerde eigen vermogen (€ 82.007) en het enkelvoudige eigen vermogen (€ 81.477) van € 530. Dit verschil wordt veroorzaakt door het betrekken van Stichting Van Beuningenfonds in de consolidatie.

Aangezien op de enkelvoudige balans van het groepshoofd geen kapitaalbelang in een stichting tot uitdrukking kan worden gebracht, is eliminatie van een zodanig kapitaalbelang tegenover het eigen vermogen van de stichting niet mogelijk.

 

X € 1.000

 

31/12/2019

Eigen vermogen geconsolideerd

82.007

Verschil (Stichting Van Beuningenfonds)

-530

Eigen vermogen enkelvoudig

81.477

  
 

31/12/2019

Resultaat geconsolideerd

5.282

Verschil (Stichting Van Beuningenfonds)

0

Resultaat enkelvoudig

5.282