Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Organisatiestructuur

De organisatie ziet er als volgt uit, met diensten en colleges, waarbij er op collegeniveau ook studentendeelraden zijn. Door de besturing en directielaag in te hebben gericht naar arbeidsmarktregio (Utrecht en Nieuwegein en Amersfoort), heeft ROC MN meer gerichte aandacht voor de regio en kan zich zo optimaal aanpassen aan de arbeidsmarkt in de regio. Op deze manier kan er maximaal ingespeeld worden op arbeidsmarktbehoeften, want om actueel en relevant onderwijs aan te bieden en in co-creatie vorm te kunnen geven is nabijheid in de regio vereist. Om deze ambitie te verwezenlijken is er ingezet op drie pijlers: studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces.

Figuur 6 Organigram ROC Midden Nederland op hoofdlijnen

Eigenheid binnen kaders

Colleges werken aan en vanuit hun eigen identiteit en sluiten daarmee aan bij de student en het werkveld waarvoor opgeleid wordt. Dat betekent echter niet dat colleges zelfstandig kunnen opereren. ROC MN stelt de (beleids-) kaders vast waarbinnen colleges zich kunnen bewegen. Deze kaders zijn bedoeld om te kunnen sturen maar ook om richting te geven op alle beleidsterreinen: van onderwijs tot personeel en organisatie, van marketing en communicatie tot huisvesting.

Deze kaderstelling is scherp geformuleerd: het gaat om standaardisering waar dat mogelijk is. Specifieke kenmerken van student of werkveld zijn redenen om van dat principe af te wijken.

Standaardisering zorgt immers voor efficiency. Het gaat daarbij niet alleen om het terugdringen van kosten, maar ook om het terugbrengen van regeldruk. Juist daardoor ontstaat rust en ruimte voor het vereiste maatwerk.

Colleges

Beroepsopleidingen (mbo) biedt het beroepsonderwijs aan in colleges. In totaal dertien kleinschalige en branchegerichte colleges vormen samen het mbo.

 • Automotive College

 • Beauty College

 • Bouw & Interieur College

 • Business & Administration College

 • Creative College

 • Gezondheidszorg College

 • Horeca & Toerisme College

 • ICT College

 • Media, ICT & Design College

 • Sport College

 • Tech College

 • Veiligheid & Defensie College

 • Welzijn College

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo)

Dit is het tweede onderdeel van de organisatie ROC MN. Het Vavo Lyceum is apart gepositioneerd binnen de organisatie. Op deze wijze kan het Vavo Lyceum vanuit zijn eigen expertise en kracht slagvaardig reageren op de ontwikkelingen in dit onderwijssegment. Wanneer er raakvlakken zijn met het mbo-onderwijs, wordt gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke basis om zodoende voor beide onderdelen een wederzijds voordeel te realiseren. Het Vavo Lyceum behaalt uitstekende resultaten, zowel op gebied van onderwijs, slagingspercentage als financiën.

Bedrijfsopleidingen

Door middel van Bedrijfsopleidingen (BO) stelt ROC MN de kennis en expertise van de onderwijsorganisatie beschikbaar voor de zakelijke en particuliere markt. Om de synergie tussen de mbo-colleges en Bedrijfsopleidingen te optimaliseren is het organisatieonderdeel Bedrijfsopleidingen gepositioneerd bij de colleges. Bedrijfsopleidingen is opgedeeld in drie marktteams: techniek, zakelijke dienst- verlening en zorg en welzijn, en ondergebracht bij de betreffende colleges. De processen ten behoeve van offerte, contract, managementinfo, administratieve en financiële processen zijn gestandaardiseerd en worden ontwikkeld en beheerd door de BO Office.

Ondersteunende diensten

De dienstverlening wordt door de diensten zoveel mogelijk decentraal aangeboden, tenzij een specifiek situatie vraagt om een centraal aanbod. De collegedirecteur bepaalt in de operationele aansturing de focus van de inzet van de medewerkers van de ondersteunende dienst. De ondersteuning binnen ROC MN is georganiseerd in diensten:

 • Dienst Onderwijs Services (DOS)

 • Facilitair Bedrijf (FB)

 • Finance, Planning & Control (FP&C)

 • ICT en Informatiemanagement (ICT & IM)

 • Marketing en Communicatie (M&C)

 • Onderwijs en Innovatie (O&I)

 • Personeel en Organisatie (P&O)

 • Studie Loopbaan Centrum (SLC)