Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

     

X € 1.000

 

Ref.

31/12/2019

 

31/12/2018

Vaste Activa

 

 

Immateriele vaste activa

5.1

 

0

  

9

Materiële vaste activa

5.2

 

90.198

  

91.917

Totaal vaste activa

  

90.198

  

91.926

       

Vlottende activa

      

Vorderingen

6

 

4.530

  

4.818

Liquide middelen

7

 

54.051

  

49.677

Totaal vlottende activa

  

58.581

  

54.495

Totaal activa

  

148.779

  

146.421

PASSIVA

     

X € 1.000

 

Ref.

31/12/2019

 

31/12/2018

  

 

Groepsvermogen

8

 

82.007

  

76.725

       

Voorzieningen

9

 

12.043

  

13.950

       

Langlopende schulden

10

 

23.043

  

25.243

       

Kortlopende schulden en overlopende passiva

11

 

31.686

  

30.503

       

Totaal passiva

  

148.779

  

146.421

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

   

X € 1.000

  

2019

 

Begroting 2019

 

2018

 

Ref.

 

 

Baten

         

Rijksbijdragen OCW

14.1

148.713

  

146.770

  

142.219

 

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

14.2

2.287

  

2.194

  

2.509

 

Cursus- en examengelden

14.3

2.653

  

0

  

2.556

 

Werk in opdracht van derden

14.4

3.983

  

2.285

  

4.430

 

Overige baten

14.5

5.625

  

3.974

  

4.608

 

Totaal Baten

  

163.261

  

155.223

  

156.322

          

Lasten

         

Personele lasten

14.6

117.977

  

115.828

  

115.299

 

Afschrijvingen

14.7

9.452

  

10.000

  

9.004

 

Huisvestingslasten

14.8

10.559

  

9.778

  

9.011

 

Overige instellingslasten

14.9

19.535

  

18.364

  

18.837

 

Totaal Lasten

  

157.523

  

153.970

  

152.151

Saldo baten en lasten

  

5.738

  

1.253

  

4.171

Saldo financiële baten en lasten

14.10

 

-456

  

-753

  

-493

Resultaat

  

5.282

  

500

  

3.678

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

   

X € 1.000

 

Ref.

2019

 

2018

  

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

      

Resultaat (saldo baten en lasten excl. verkoop)

  

5.738

  

4.023

Verkoop resultaat

  

0

  

148

Aanpassingen voor:

      

Afschrijvingen

5.1 en 5.2

9.452

  

9.004

 

Mutaties voorzieningen

9

-1.907

  

-1.485

 
   

7.545

  

7.519

Verandering in vlottende middelen:

      

Vorderingen

6

288

  

-111

 

Schulden

11

1.183

  

301

 
   

1.471

  

190

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

  

14.754

  

11.880

       

Financiële baten

14.10

286

  

337

 

Financiële lasten

14.10

742

  

830

 
   

-456

  

-493

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

  

14.298

  

11.387

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

      

Investeringen materiële vaste activa

5.2

-7.900

  

-9.825

 

Desinvesteringen materiële vaste activa

5.2

176

  

2.817

 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-7.724

  

-7.008

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

10

     

Overige langlopende schulden

 

-283

  

400

 

Aflossing langlopende schulden

 

-1.917

  

-1.917

 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

-2.200

  

-1.517

Totale kasstroom

  

4.374

  

2.862

HET VERLOOP VAN DE GELDMIDDELEN IS ALS VOLGT:

   

X € 1.000

  

2019

 

2018

  

 

Stand per 1 januari

7

49.677

 

46.815

Mutatie boekjaar

7

4.374

 

2.862

Stand per 31 december

 

54.051

 

49.677