Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Continuïteit en meerjarige risico’s

Ons meerjarenperspectief is gebaseerd op een scala aan uitgangspunten, waarbij de hoofdingrediënten onze meerjarige studentenprognose en de meerjarenbegroting van de Rijksoverheid zijn.

We baseren de opzet van dit onderdeel van het jaarverslag op de richtlijnen uit de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

Ontwikkelingen in studentenaantallen

Bij de ontwikkeling van studentenaantallen in de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een daling van de instroom de komende drie schooljaren. De instroom van het aantal studenten vanaf het schooljaar 2023-2024 is gelijk gehouden, vanuit het voorzichtigheidsbeginsel en gezien de relatief grote onzekerheid.

Jaar  

Aantal per teldatum 1-10*  

Aantal in begroting 2020 en meerjarenbegroting*  

2019 (schooljaar 2018-2019)  

15.100  

15.100  

2020 (schooljaar 2019-2020)  

15.257  

15.257  

2021 (schooljaar 2020-2021)  

 

15.028  

2022 (schooljaar 2021-2022)  

 

14.803  

2023 (schooljaar 2022-2023)  

 

14.581  

2024 (schooljaar 2023-2024)  

 

14.581  

* Incl. entreeopleidingen

Strategische huisvestingsplanning

De huisvesting is één van de waarborgen voor de continuïteit, de attractiviteit en het succes van ons onderwijs. Aan de hand van het Huisvestingsbeleidsplan 2016-2020 hebben we een bewust, actief en planmatig huisvestingsbeleid gevoerd. In 2019 hebben we een aanvang gemaakt met het slotstuk daarvan: de upgrade van locatie Newtonbaan 12 in Nieuwegein en de daaraan voorafgaande uithuizing van Horeca & Toerisme College naar haar tijdelijke huisvesting in Nieuwegein (in en nabij Harmonielaan 1) en Utrecht (in stadion Galgenwaard). Het Horeca & Toerisme College zal in de zomer van 2020 terug kunnen keren naar de eigen locatie Newtonbaan. Maar ook op minder grote schaal dan de upgrade van locatie Newtonbaan is gewerkt aan het vergroten of behouden van de kwaliteit van de huisvesting:

In Utrecht hebben we in locatie Vondellaan 174 de effectieve ruimte vergroot om groei te kunnen huisvesten. Daarnaast heeft de praktijkruimte voor laboratoriumonderwijs een upgrade gekregen en is er (groot) onderhoud gepleegd aan installaties en toiletten. Omdat de groei toch meer ruimte vroeg dan in locatie Vondellaan 174 kon worden gecreëerd, is aan de Schooneggendreef 27 ruimte gehuurd. In samenwerking met de gemeente is een deel van het glas in de gevel van locatie Marco Pololaan 2 vervangen, om zo de geluidseffecten van de veranderde verkeerssituatie te corrigeren. Een laatste voorbeeld dat wij hier noemen, is dat bij locatie Brandenburchdreef 20 bij wijze van pilot parkeerplaatsen zijn ingericht met laadpalen voor elektrische auto’s.

In Nieuwegein hebben we locatie Dasseweide 3 een upgrade gegeven, in combinatie met groot onderhoud aan die locatie. In locatie Harmonielaan 1 hebben we in samenwerking met IW-Midden extra praktijkruimte gehuurd voor het techniekonderwijs. De praktijkruimte is door ons aangepast.

In Amersfoort hebben we een update gerealiseerd van de begane grond van locatie Disketteweg 2-4 (onderdeel van de Campus Amersfoort) voor onderwijsontwikkeling, zijn er een Virtual Reality Academy en een Campus ConnectCenter gerealiseerd. In locatie Maatweg 3 (bij Meander Medisch Centrum) zijn twee extra theorielokalen gerealiseerd en zijn in overleg met het ziekenhuis parkeerplaatsen gecreëerd voor scooters.

In 2019 zijn we gestart met het voorbereiden van het Strategisch Huisvestingsplan 2020-2030. Direct betrokkenen vanuit bestuur en organisatie (onderwijs en diensten) hebben zich door middel van een scenarioplanningssessie gebogen over de strategische uitdagingen waarvoor we ons de komende tien jaar in de huisvesting gesteld zien. Uitkomsten van de sessie worden verwerkt in het Strategisch Huisvestingsplan dat medio 2020 wordt opgeleverd. In het plan zal in ieder geval rekening gehouden worden met selectieve groei (bijvoorbeeld zorg & welzijn, sport), ontwikkelingen die voortkomen uit macrodoelmatigheid van het mbo in de regio, onderwijsontwikkelingen (bijvoorbeeld cross-over onderwijs rondom vitaliteit), samenwerking met het bedrijfsleven (bijvoorbeeld een vakcentrum voor de maakindustrie), de attractiviteit van onze huisvesting en de duurzaamheid ervan. Die duurzaamheid speelde ook in 2019 al een grote rol.

Duurzaamheid

Vanuit het Klimaatakkoord ligt er een verplichting om minder broeikasgassen uit te stoten. Het gaat dan vooral over het terugdringen van de CO2-uitstoot door minder energie te verbruiken en door duurzaam opgewekte energie te verbruiken. Energiebesparing en energietransitie vragen om een bepaald gedrag, maar vergen ook investeringen in de huisvesting. We richten ons daarbij op natuurlijke momenten, zijnde momenten waar al investering in huisvesting gedaan moest worden. Daarnaast sluiten we aan bij de sectorale roadmap die de MBO-Raad en de Vereniging Hogescholen in 2019 gezamenlijk hebben opgesteld.

Sinds 1 juli 2019 zijn wij verplicht om actief te rapporteren aan de gemeente, over de mate waarin we voldoen aan de zogenaamde ‘erkende maatregelen’. Op basis van het Activiteitenbesluit Milieubeheer zijn wij verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zichzelf in vijf jaar of minder terugverdienen. Om dat handen en voeten te kunnen geven is een erkende maatregelenlijst voor energiebesparing opgesteld. De gemeente is het bevoegd gezag dat behoort te onderzoeken of wij aan de erkende maatregelen voldoen. Vanaf 1 juli 2019 hebben we hierover een informatieplicht. Wij hebben periodiek actief te rapporteren aan welke maatregelen wij voldoen en welke maatregelen wanneer alsnog zullen worden genomen. Wij hebben in 2019 voldaan aan deze nieuwe verplichting. De van toepassing zijnde erkende maatregelen zijn uitgevoerd of ingepland in ons onderhoudsschema.

Ontwikkelingen rond contract- en derde geldstroomactiviteiten

Bedrijfsopleidingen positioneert ROC MN in de opleidingsmarkt voor werkenden, leven lang ontwikkelen, en geeft de missie van ROC MN inhoud en vorm. Door de activiteiten van Bedrijfsopleidingen worden docenten, cursisten en organisaties verrijkt qua kennis en ervaring. Dit is een maatschappelijke doelstelling van de instelling. De scope van bedrijfsopleidingen is drieledig:

  • Het houdt zich bezig met activiteiten binnen de 1e, 2e en de 3e geldstroom;

  • Het richt zich daarbij op versterking van (strategische) relaties tussen bedrijfsleven en mbo-colleges;

  • Het legt een regionale focus op de werkveldcontacten in de regio Utrecht-Amersfoort.

De kwaliteit van de opleidingen wordt geborgd door, in aanvulling op het Inspectietoezicht (onderwijs), de periodieke ISO-certificering (9001-2015) die gericht is op de doelmatigheid van interne processen, en de CEDEO-certificering die gebaseerd is op de tevredenheid van opdrachtgevers. De opleidingsmarkt bij bedrijven heeft de afgelopen jaren landelijk gezien onder druk gestaan door de economische crisis. In 2016-2017 is het aantal inschrijvingen bij bedrijfsopleidingen desondanks gestegen en deze trend heeft zich in 2018 en 2019 voortgezet. Bedrijfsopleidingen is in de onderwijsteams ondergebracht bij de colleges. De teamleden worden rechtstreeks aangestuurd door de collegedirectie. De backoffice bedrijfsopleidingen zorgt voor alle financiële en procedurele ondersteuning en borging.

Personele bezetting in FTE

ROC MN streeft ernaar om maximaal middelen in te zetten voor de onderwijsteams. Dit wordt doorlopend gemonitord en vergeleken met andere mbo-instellingen. Primaire doel is om in de blokken onderwijspersoneel en direct onderwijsondersteunend personeel samen uit te komen op in elk geval 85% van de formatie. Einddoel is om in het blok onderwijspersoneel minimaal 70% te bereiken. In 2019 hebben we die ambitie gehaald (70,5%) evenals in de begroting 2020 (71,9%).