Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Examinering

Eind 2019 functioneerde de nieuwe examenorganisatie anderhalf jaar. Deze organisatie is verder verbeterd onder regie van de expertgroep examineren, waarbij wordt samengewerkt tussen diensten en de examencommissies. Veel aandacht is besteed aan de ondersteuning van het onderwijs en de examencommissies bij de interpretatie van beleid.

Volgens plan, op basis van de evaluatie in 2018, zijn verdere verbeteringen doorgevoerd. Nog niet alle knelpunten konden naar tevredenheid opgelost worden en daar wordt derhalve nog aan gewerkt. Ook de uitvoering van nieuwe regelgeving vroeg hierbij om aandacht. Voorbeelden hiervan zijn regelgeving rekenen (er is een rekendebat gehouden) en het vrijstellingenbeleid. Inmiddels is een tweede evaluatie ingericht, die in december 2019 deels is uitgevoerd en waarvan de conclusies worden afgewacht. De afnames van examens in de beroepspraktijk blijven een punt van zorg. Hieraan is aandacht besteed in de professionaliseringsactiviteiten, onder andere op de ROC-brede expertisedag en leerdagen. Nu wordt gewerkt aan aanvullend beleid.

Het herziene beleid vrijstellingen (vanwege herziene wet- en regelgeving) zorgde ervoor dat het aantal complexere aanvragen enorm is toegenomen. Er is een werkgroep gestart om hier aanvullend beleid op te maken.

Op het gebied van digitale examinering leveren de ontwikkelingen zorgpunten op (veilige en betrouwbare afnames, AVG, inrichting en kosten).

Samen met het netwerk examencommissies (met alle voorzitters) is gewerkt aan de verbeterde (wettelijk verplichte) jaarverslagen van de examencommissies, door het maken van een format en beoordeling van de aangeleverde verslagen. De examencommissies hebben voor het tweede jaar hun jaarverslagen aangeleverd bij het CvB. Het algemene beeld is dat de kwaliteit van de verslagen vooruit is gegaan. De PDCA-cyclus (jaarplan - jaarverslag - jaarplan) is explicieter gemaakt.

Aandachtspunten die in de jaarverslagen terugkwamen, waren het al genoemde toezicht op de afnames in de praktijk en de samenwerking met management en team. Deze aandachtspunten zullen wederom opgepakt worden in de expertgroep examineren, het netwerk examencommissies en professionaliseringsactiviteiten op de leer - en expertisedagen.

In landelijk overleg is meegewerkt aan de voorbereiding van werkbijeenkomsten met examenleveranciers. Onze inzet is hier om meer uniformiteit en meer vrijheid in het samenstellen van examenplannen te verkrijgen, zodat wij onze eigen visie op de inrichting van het examen, zoals in EduArte is vormgegeven, kunnen volgen. In dit kader is ook een proef gestart met het aanpassen van het examen Sport en Bewegen. De bevindingen uit deze proef zullen in 2020 vertaald worden naar richtlijnen ROC breed voor het aanpassen dan wel zelf construeren van examens.