Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Klachten

Een student kan een klacht indienen bij ROC MN via het digitale klachtensysteem. Als een klacht niet binnen twintig dagen naar tevredenheid wordt opgelost, wordt de klacht in behandeling genomen door een onafhankelijke klachtencommissie. Klachten over ongewenste gedragingen worden neergelegd bij de vertrouwenspersoon. Klachten met betrekking tot de beoordeling van toetsen worden voorgelegd aan de examencommissie en in laatste instantie aan de commissie van beroep voor de examens.

Klachten geven informatie over de kwaliteit van ons onderwijs en onze dienstverlening. In 2019 zijn er via het digitale klachtensysteem 152 klachten binnen gekomen. Er is sprake van een toename van het aantal klachten ten opzichte van het voorgaande jaar. Als oorzaak hiervoor is een aanzienlijke toename van het aantal klachten in de categorie ‘toetsen en examens’ aan te wijzen. In een aantal gevallen hebben afzonderlijke studenten over hetzelfde voorval geklaagd. Dit is één van de oorzaken van de toename van het aantal klachten. De meeste klachten gaan over ‘toetsen en examens’ (99) en over ‘informatievoorziening, organisatie en voorzieningen’ (18). In het reguliere proces wordt de afhandeling van klachten vanuit de systematiek van kwaliteitsborging gemonitord.

Figuur 3 Afgesloten klachten per categorie

Klachten via Klachtencommissie en Commissie van beroep voor de examens

Er zijn dit jaar geen klachten behandeld door de klachtencommissie.

Er zijn dit jaar vijf beroepschriften behandeld door de commissie van beroep voor de examens. Het betrof in alle gevallen een beroep tegen een bindend studieadvies. In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot het bindend studieadvies, was de toename van het aantal beroepschriften ten opzichte van vorig jaar niet onverwacht. Twee van de beroepschriften werden door de commissie gegrond verklaard. Drie beroepschriften werden ongegrond verklaard.