Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

17.3 Toezichthoudende topfunctionarissen

     

Bedragen X € 1

Gegevens 2019

J.A.C.F. Tuijtel

A. Brienen

E.H.J. Kok

C.M.M. Noom

A.E. Spreen

Functiegegevens

Voorzitter Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Bezoldiging

     

Bezoldiging

10.750

14.500

14.500

14.500

14.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

29.100

19.400

19.400

19.400

19.400

Totaal bezoldiging

10.750

14.500

14.500

14.500

14.500

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

     

Functiegegevens

Voorzitter Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Bezoldiging

20.000

13.500

13.500

13.500

13.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

28.350

18.900

18.900

18.900

18.900

Totaal bezoldiging

20.000

13.500

13.500

13.500

13.500

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen aan topfunctionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Motivering indien overschrijding

De overschrijding van H.J. Rutten is toegestaan, omdat € 6.913,58 van het vakantiegeld 2019 voor de toetsing aan de bezoldigingsmaximum wordt toegerekend aan 2018 (artikel 3, lid 2 Uitvoeringsregeling WNT).