Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bevindingen thema 5: In- en uitschrijving

Bij de in- en uitschrijving van studenten doen zich verschillende situaties voor:

  • uitschrijving van studenten kort na de teldatum of

  • inschrijving van studenten in een gecombineerd traject educatie en beroepsopleiding.

Verantwoording

Uitstroom vlak na de peildatum

In ‘Helderheid’ wordt geen exacte definitie gegeven.

Hieronder vermeldt ROC Midden Nederland hoeveel studenten zijn uitgestroomd in de drie maanden na de peildatum 1 oktober 2019 onder vermelding van het hoogst behaalde diploma bij ROC Midden Nederland.

Tabel 59 Uitstroom studenten in de maanden na peildatum 1 oktober 2019 (aantal)

Diploma hoogste niveau

1 okt – 1 nov

1 nov – 1 dec

1 dec – 1 jan

Totaal

Niveau 1

1

5

6

12

Niveau 2

22

35

51

108

Niveau 3

42

28

16

86

Niveau 4

6

23

12

41

Geen

50

114

97

261

Eindtotaal

121

205

182

508

Gecombineerde trajecten educatie met beroepsonderwijs

De gecombineerde trajecten educatie-beroepsopleiding beogen beide trajecten te versterken. ROC Midden Nederland hanteert een kostprijsmodel waarmee verantwoord kan worden waar de extra gelden aan worden besteed, terwijl de beroepsopleiding daarnaast aan alle daartoe gestelde vereisten blijft voldoen.

Tabel 60 Gecombineerde trajecten educatie met beroepsonderwijs (aantal)

Gestart in november 2018

0

Gestart in januari 2019

36

Gestart in april 2019

6

Gestart in september 2019

153

Totaal

195