Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

17.1 Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording    

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Stichting ROC MN van toepassing zijnde regelgeving: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor de Stichting ROC Midden Nederland is € 194.000. Bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse G (18–20 punten), complexiteitspunten per criterium:

  • Driejaarsgemiddelde (2015, 2016 en 2017) van de totale baten: 9 punten;

  • Driejaarsgemiddelde (2015, 2016 en 2017) aantal studenten: 4 punten;

  • Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren: 5 punten.

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 FTE. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Er is in 2019 geen ontslagvergoeding uitgekeerd aan de bestuurders. Onder de WNT worden ontslagvergoedingen apart genormeerd en dit bedrag valt dus niet onder de sectorale norm voor het MBO. Overigens voldoet ook de ontslagvergoeding aan de norm.