Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Ratio’s

Met ingang van 2016 hanteert de Inspectie van het Onderwijs nieuwe risico-indicatoren (ratio’s) voor het tijdig kunnen detecteren van financiële risico’s bij onderwijsinstellingen. In de onderstaande tabel zijn deze ratio’s opgenomen, inclusief de realisatie van ROC MN op basis van de cijfers over 2019 en 2018.

Ratio's

  

signaleringsgrenzen

 
 

31/12/2019

ondergrens

bovengrens

31/12/2018

     

Solvabiliteit 1

55%

  

52%

Solvabiliteit 2

63%

30%

<60%

62%

Liquiditeit

1,8

0,75

1,5

1,8

Weerstandsvermogen

50%

  

49%

Rentabiliteit

3,3%

3 jaar < 0% of

 

2,4%

  

2 jaar < -5 % of

  
  

1 jaar < -10%

  

Huisvestingsratio

10,5%

 

15%

9,6%

Personele lasten t.o.v. totale lasten

75%

70%

 

76%

Solvabiliteit

Na verrekening van het resultaat bedraagt het eigen vermogen aan het einde van het verslagjaar € 82,0 miljoen. De solvabiliteit 2 (inclusief voorzieningen) is in 2019 licht gestegen naar een niveau van 63%. De solvabiliteit 2 lag ruim boven de door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerde ondergrens van 30%. Hiermee heeft ROC MN een gezonde solvabiliteit.

Liquiditeit

De liquiditeit is hetzelfde als van 2018 en bedraagt per ultimo 2019 1,8. Op grond van de meerjarenbegroting 2020-2022 is het de verwachting dat de liquiditeit de komende jaren boven de normen van de Inspectie van het Onderwijs zal blijven (2020: 1,8, 2021: 1,3, 2022: 1,2).

Daarnaast is er nog sprake van een beschikbare kredietfaciliteit van € 11 miljoen inzake schatkistbankieren die per ultimo 2019 volledig onbenut is. Hiermee heeft ROC MN een ruim toereikende liquiditeitspositie.

Weerstandsvermogen

Aan het einde van het verslagjaar bedraagt het weerstandsvermogen van ROC MN 50%. Het weer- standsvermogen bevindt zich ruim boven de gestelde signaleringswaarde. Het weerstandsvermogen is licht gestegen ten opzichte van 2018. Op basis van de meerjarenbegroting 2020-2022 is de verwachting dat het weerstandsvermogen stijgt tot 53% per ultimo 2022.

Rentabiliteit

In 2019 is de rentabiliteit met 3,3% positief. Op basis van de meerjarenbegroting 2020-2022 is de verwachting dat de rentabiliteit positief blijft. Wel zullen er extra uitgaven worden gedaan om de onderwijskwaliteit te versterken.

Huisvestingsratio

Het huisvestingsratio wat ROC MN de afgelopen jaar heeft gerealiseerd blijft ruim onder de signaleringswaarde van 15% van de totale lasten. Dit wordt veroorzaakt door inkrimping van de beschikbare capaciteit in de afgelopen jaren en het gebruik maken van een flexibele schil in de huisvestingsportefeuille. Op basis van de meerjarenbegroting 2020-2022 is de verwachting dat deze ratio zal dalen naar 9,8% per ultimo 2022.