Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kiezen voor werkplezier en vitaliteit: sterk in je werk

Binnen dit thema geven we uitwerking aan belofte 3: De inzet op dit thema hangt sterk samen met leiderschap-eigenaarschap en leren en ontwikkelen, thema’s die in de volgende paragrafen terug komen.

Belofte 3: Wij zetten ons maximaal in om als organisatie vitaal en wendbaar te worden.

Onder het motto ‘Sterk in je werk' werken we verder aan beleid en daaruit voortvloeiende activiteiten die bijdragen aan de doelen die we in het werkdrukplan hebben afgesproken. De volgende doelen zijn leidend:

  • Zorgen voor een weerbare en wendbare organisatie

  • Werkplezier versterken en werkstress verminderen

  • Mentaal en fysiek gezonde medewerkers

  • Een positief werkklimaat

Om het plan voor Sterk in je werk optimaal te kunnen afstemmen op de behoefte van medewerkers en organisatie is er zowel met de OR als met groepen medewerkers gesproken over wat zij nodig hebben. Ook de inzichten uit het tweejaarlijkse medewerkersonderzoek van 2018 zijn betrokken bij de invulling van het plan. De geboden faciliteiten die daaruit voortkomen zijn geclusterd onder vier samenhangende thema’s; Vitaliteit & Gezondheid, Leren & Ontwikkelen, Organisatie & Werk en Loopbaan & Mobiliteit.

Figuur 4 Sterk in je werk - thema's

Wat iemand nodig heeft om sterk in het werk te staan kan van persoon tot persoon verschillen. De regie en verantwoordelijkheid om hier keuzes in te maken ligt bij iedere medewerker. In de eerste fase van de voorbereiding van het werkdrukplan is aan deze ‘mindset’ veel aandacht gegeven door diverse vormen van communicatie over het gedachtegoed achter Sterk in je werk. De intranetpagina Sterk in je werk is geactualiseerd en er zijn flyers en posters gemaakt om informatie over nieuwe en bestaande activiteiten dichter bij medewerkers te brengen. Dat blijven we ook de komende tijd doen. Concrete resultaten tot nu toe:

  • Op de Leerdagen in 2019 was Vitaliteit een van de hoofdthema’s met in totaal zo’n 20 workshops en andere activiteiten. We bereikten hiermee zo’n 500 collega’s.

  • Medewerkers kregen de kans om hun mentale en fysieke gezondheid te checken. In samenwerking met onze Arbodienst Zorg van de Zaak werd tussen november 2019 en februari 2020 het PMO (periodiek medisch onderzoek) aangeboden. Ruim 40% van de medewerkers heeft hiervan gebruik gemaakt. De medewerkers krijgen een individueel advies. De rapportages op organisatieniveau zijn in het voorjaar van 2020 beschikbaar. Mede met input hieruit kan het beleid voor Sterk in je werk worden geactualiseerd.

  • Uit de gesprekken met medewerkers is onder andere gebleken dat zij vaardigheden op het gebied van plannen en organiseren belangrijk vinden. Die vaardigheden helpen om werkdruk- en werkstress te reguleren. Er zijn workshops en activiteiten georganiseerd die bij deze behoefte aansluiten zoals inbox zero, mindfullnes, coaching en 45+ontwikkeladvies.

  • Om ervoor te zorgen dat de beschikbare tijd van teams optimaal ten goede komt aan het onderwijs zijn de richtlijnen voor het taakbeleid samen met de OR aangepast.

  • De docent- studentratio’s zijn gedifferentieerd voor verschillende opleidingniveau’s en worden gemonitord om ongewenst grote klassen te voorkomen.

We zijn ervan overtuigd dat loopbaanontwikkeling en mobiliteit in sterke mate bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hiervoor komen in 2020 faciliteiten als loopbaangesprekken en een toolkit voor loopbaanontwikkeling. Natuurlijk zijn er nog meer factoren van invloed op vitaliteit en wendbaarheid van medewerkers, zoals het opvangen van werkzaamheden bij ziekte van collega’s. In 2019 zijn financiële middelen gealloceerd voor ziektevervanging. Met de OR is afgesproken dat deze middelen in 2020 nog in een eerder stadium ingezet worden.