Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bijlage 6 Verantwoording passend onderwijs 2019

Van passend onderwijs naar passend onderwijzen

Als onderdeel van het meerjarige veranderprogramma Studentsucces, presenteerde ROC MN in 2019 de beleidsvisie ‘Passend onderwijzen en passend ondersteunen voor Studentsucces’. In deze visie geven we een invulling aan de Wet passend onderwijs gecombineerd met onze ambities op het vlak van studentsucces.

Vanuit onze visie op Passend Onderwijzen en Ondersteunen willen we toe naar de situatie waarbij 80% van onze studenten tot studentsucces komt door gewoon goed onderwijs. Dit doen we door een stevige onderwijsbasis te bieden die zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de onderwijsbehoeften van al onze studenten. We zijn in staat om de onderwijsbehoeften van onze studenten te herkennen en daarnaar te handelen. We passen hier ons onderwijs op aan, bijvoorbeeld in de vorm van differentiatie naar werkvorm, leertijd of leervoorkeur. De 20% van onze studenten die náást dit goede onderwijs nog iets extra nodig heeft om tot succes te komen, krijgt extra ondersteuning die groepsgewijs of individueel plaatsvindt.

In 2019 hebben we een start gemaakt met handelingsgericht werken. Op basis van deze methode proberen we voortdurend de vertaalslag te maken van onderwijsbelemmering naar onderwijsbehoefte.

De verandering ten opzichte van voorgaande jaren is dat we minder inzetten op individuele begeleiding buiten de klas en méér aanpassingen organiseren die studenten in het reguliere onderwijsproces nodig hebben. Daarom kijken we niet alleen naar individuele ondersteuning, maar ook naar de mogelijkheden van groepstrajecten. Voor schooljaar 2019-2020 is daarom ook het budget passend onderwijs anders ingezet dan voorgaande jaren. De helft van het budget wordt besteed aan individuele begeleiding van studenten met een complexe ondersteuningsbehoefte. Deze begeleiding wordt uitgevoerd door medewerkers van het Studie & Loopbaancentrum en ambulant begeleiders met specifieke expertise over leer- en gedragsproblemen, studeren met een chronische ziekte of fysieke beperking. De andere helft van het passend onderwijsbudget wordt door de onderwijsteams besteed aan uiteenlopende activiteiten ter versterking van passend onderwijzen en passend ondersteunen.

Informatie en advies

Studenten en ouders kunnen informatie vinden over passend onderwijs op de website van ROC MN (https://www.rocmn.nl/hulp-info/over-het-mbo/passend-onderwijs-bij-roc-midden-nederland). In een persoonlijk gesprek, als onderdeel van de instroomprocedure of de studentbegeleiding, verkennen we de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een student en de wijze waarop ROC MN hieraan tegemoet kan komen. Medewerkers van ROC MN kunnen hierbij de expertise van het Steunpunt Passend Onderwijs inschakelen. Het steunpunt is onderdeel van het Studie & Loopbaancentrum.

Samenhang andere middelen voor extra ondersteuning

ROC MN ontvangt naast de middelen voor passend onderwijs, ook andere middelen om studenten extra te ondersteunen. We noemen hier de middelen voor schoolmaatschappelijk werk en regionale plus mbo-middelen voor de begeleiding van overbelaste studenten (rmc regio Utrecht en rmc regio Eem en Vallei).

De schoolmaatschappelijk werkers fungeren als brugfunctionarissen tussen school en externe hulpverlening. Op twee onderwijslocaties in Utrecht participeren de schoolmaatschappelijk werkers in het Buurtteam mbo. Deze samenwerking tussen ROC MN en de buurtteamorganisatie van de gemeente Utrecht zal in 2020 verder worden uitgebouwd in het kader van de Sterk MBO agenda van de gemeente Utrecht.

De medewerkers van het Studie & Loopbaancentrum begeleiden de groep overbelaste studenten. Zij bieden hen uiteenlopende coaching trajecten, afhankelijk van de persoonlijke situatie en ondersteuningsbehoefte van de student. Ook bieden wij deze doelgroep een SportPlus programma, uitgevoerd door een externe partij. Hierin wordt sport ingezet als middel voor gedragsverandering.

Voor het schooljaar 2019-2020 hebben we ervoor gekozen om alleen de begeleiding door externe ambulant begeleiders vast te leggen in een bijlage bij de OOK. Deze bijlage noemen wij een Onderwijs Zorg Arrangement (OZA). In kalenderjaar 2019 hadden in totaal 521 studenten een OZA. De overige begeleiding door de medewerkers van het Studie en Loopbaancentrum en studentcoaches (mentoren) wordt vastgelegd in ons registratiesysteem Eduarte.