Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Inspectie van het Onderwijs en ROC Midden Nederland

In 2018 is het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd door de onderwijsinspectie. Het onderzoek leverde drie oordelen ‘goed’ op maar ook twee opleidingen met onderdelen die onvoldoende beoordeeld zijn. In maart 2019 is er nog een gesprek geweest over de opleiding Junior Accountmanager. Conclusie van de inspectie was dat ROC MN voldoende zicht en grip heeft op de opleiding en dat er een voorzichtige stijging van de onderwijsresultaten te zien was. De inspectie heeft besloten dat er geen aanvullende toezichtactiviteiten nodig zijn. Eind 2019 heeft de inspectie een (bureau)onderzoek gedaan naar de onderwijsresultaten bij drie opleidingen. De resultaten waren nog gelijk aan het voorafgaande jaar en dus nog niet voldoende. In 2020 zullen de resultaten weer beoordeeld worden.

In het rapport van het vierjaarlijks onderzoek (2018) heeft de inspectie aangegeven dat voor de instelling op het gebied van de onderwijsresultaten een verbeterpunt ligt, zijnde; nog te veel studenten vallen ongediplomeerd uit. Hierover heeft de inspectie een gesprek gevoerd met het College van Bestuur.

Signalen vanuit de onderwijsinspectie en instelling

In enkele gevallen leggen ouders of studenten een klacht bij de onderwijsinspectie. In deze gevallen neemt de onderwijsinspectie contact op met de instelling om het ‘signaal’ onder de aandacht te brengen. De contactinspecteur van de instelling wordt dan geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht. In 2019 zijn er vijf signalen vanuit de inspectie binnengekomen. Deze zijn alle afgehandeld waarvan de inspectie op de hoogte is gesteld en waarvan de inspectie aangeeft dat dit op een zorgvuldige en afdoende manier is gebeurd. In één geval heeft de inspectie aanvullende gesprekken gevoerd met studenten, docenten en management van een opleiding (ICT) naar aanleiding van meerdere klachten over het lesprogramma en de examinering. De conclusie was dat de integriteit van de diploma’s in tact is. Voor de opleiding is een verbeterprogramma opgesteld en wordt de inspectie op de hoogte gehouden van de effecten van de verbeteracties. Verder heeft ROC Midden Nederland twee keer een melding gestuurd aan de inspectie over een onregelmatigheid met betrekking tot examinering (zoekgeraakt examen Wiskunde, diefstal laptop met daarop gemaakte examens). Van beide meldingen is ook het herstel gecommuniceerd.

Overige onderzoeken

In het landelijk nieuws zijn berichten verschenen over fraude bij inburgeringstrajecten. In navolging van die berichten heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de aard en omvang van die fraude. Onderzoek hier heeft uitgewezen dat er geen onrechtmatigheden naar voren zijn gekomen. Ook heeft ROC Midden Nederland meegedaan aan een themaonderzoek van de inspectie. De onderzoeksvraag luidde: ‘Wat hebben mbo-2 studenten nodig om het perspectief op diplomering en een duurzame plek op de arbeidsmarkt te bevorderen?’ Hiervoor is onderzoek gedaan naar de opleiding Constructiewerker die een ‘goed’ had gekregen in het vierjaarlijks onderzoek. De resultaten zijn opgenomen in een landelijk rapport.