Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Flexibiliteit en mobiliteit

Binnen dit thema werken we de derde belofte uit:

Belofte 3: Wij zetten ons maximaal in om als organisatie vitaal en wendbaar te worden.

Inhuur derden

In het voorjaar van 2019 is er een Europese aanbesteding geweest voor de inhuur derden. Hierin is onderscheid gemaakt naar inhuur derden door de colleges (inclusief Bedrijfsopleidingen), de diensten en de inhuur van surveillanten. Hier zijn drie partners uitgekomen, die vanaf augustus 2019 de inhuur derden voor ROC MN verzorgen.

Tabel 25 Kosten externe inhuur (incl. BTW, per €1000)

Yacht-Randstad

€ 4000,0 k

Metafoor

€ 1400,0 k

Driessen

€ 570,0 k

65plus

€ 90,4 k

Totale externe inhuur (incl. BTW, k = €1000)

€ 6060,4 k

Participatiebanen

ROC MN wil een inclusieve werkgever zijn en mensen met een arbeidsbeperking actief benaderen. Het CvB heeft hoge prioriteit gegeven aan de uitvoering van de participatiewet. Per 15-4-2019 is er een projectleider participatiebanen aangesteld om de invulling van 40 participatiebanen te realiseren. Het afgelopen jaar is het mede daardoor gelukt om veel teams te interesseren voor samenwerking met deze doelgroep. Het aantal vacatures  is flink toegenomen. Begin 2020 zijn er 25 participanten aan het werk (25,68 wtf ). Dit is een stijging van 159,7%.  De werving en selectie voor participatiebanen gebeurt op basis van aangeleverde kandidaten die tot de doelgroep behoren via de werkgeverservicepunten, reïntegratiebedrijven of de vroegere SW-bedrijven in de regio. ROC MN blijft actief in het netwerk in de regio dat zich inzet voor het realiseren van de banenafspraak om te zorgen dat het doel van 40 participatiebanen wordt gehaald. 

Quote: ‘Ik krijg hier ruimte om mij in positieve zin te ontwikkelen’, aldus Ziggy die sinds de zomer bij ons werkt op het Media, ICT en Design college in Amersfoort 

Begeleiding en herplaatsing ex-medewerkers

Als eigen risicodrager van de WW en de bovenwettelijke WW voert ROC MN een actief beleid voor de herplaatsing van voormalige medewerkers die een beroep doen op de WW. Van de 23 aangemelde kandidaten zijn er 10 personen (duurzaam) geplaatst. 8 personen krijgen een verlenging van het ingezette traject. In 2019 hebben er een aantal kandidaten gebruik gemaakt van de startersregeling van het UWV en van door ROC MN gefaciliteerde scholingsmogelijkheden. Per januari 2019 waren er 49 personen met een WW-uitkering, in november zijn dit er nog 39. Dit jaar is er beduidend minder instroom in september geweest (einde schooljaar). Procentueel blijft het aantal docenten met een WW-uitkering ongeveer gelijk.

Mobiliteit

Het mobiliteitspunt ondersteunt medewerkers bij het zoeken naar ander werk of andere taken, binnen of buiten ROC Midden Nederland, bij verplichte of vrijwillige mobiliteit. Voor ongeveer 15 personen is het contract met wederzijds goedvinden ontbonden, door de rechter of met toestemming van het UWV. Deze personen worden indien nodig verder begeleid door het mobiliteitspunt.

Vrijwillige mobiliteit wordt veelal intern gerealiseerd, zodat medewerkers behouden blijven voor ROC MN. Een aantal medewerkers wordt (deels) extern gedetacheerd. Dit is een voorbeeld van mobiliteit buiten ROC MN.

In 2019 zijn loopbaancoaching en/of een gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers (subsidieregeling van het ministerie van SZW) aangeboden zodat medewerkers bewuster aan hun volgende loopbaanstap kunnen werken. Ook een korte “loopbaancheck” kan bijdragen om mobiliteit te stimuleren. Het thema loopbaanontwikkeling wordt in 2020 extra uitgelicht.