Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11.2 Overlopende passiva Ministerie van OCW

Bij diverse subsidieregelingen wordt een subsidieproject uitgevoerd door een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. De organisaties die samenwerken noemen we partner.

11.2.1 Overige overlopende passiva

De post nog te ontvangen facturen/afrekeningen geeft aan welk bedrag aan facturen zich ultimo verslagjaar nog in de workflow bevond.