Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Keuzedelen

In 2019 is het aanbod van keuzedelen verder uitgebreid naar ruim 200 (t.o.v. ruim 150 in 2018). Daarnaast is door de colleges vooral aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van de keuzedelen en de examinering. De logistieke processen rondom keuzedelen zijn steeds meer ingebed in de organisatie en leveren hierdoor minder risico’s. De administratieve lasten die gepaard gaan met het aanbieden, kiezen, uitvoeren en examineren van keuzedelen liggen echter nog steeds onevenredig hoog. Met interesse hebben we dan ook de discussies en onderzoeken hierover gevolgd en zijn we blij dat de minister in 2020 en daarna een aantal maatregelen neemt om de belasting te verminderen. Het ontkoppelen van keuzedelen en kwalificaties, afschaffen van de OOK en het vereenvoudigen van de ontwikkeling en vaststelling van nieuwe keuzedelen zijn stappen in de goede richting. Examinering blijft echter ongewijzigd en met de invoering van de zak-slaag regeling zal de tijd, die een goede afname en registratie kost, alleen maar toenemen.

Anticiperend op de invoering van zak-slaag regeling voor keuzedelen en vermindering van examenlast werkt ROC MN aan standaardisering van de examens van keuzedelen. Voorheen waren onderwijsteams vrij zelf te bepalen welk examen zij inzetten per keuzedeel, in de toekomst zal dit per keuzedeel worden vastgelegd, met slechts een beperkt aantal uitzonderingsmogelijkheden.

In het afgelopen jaar hebben studenten aangegeven ontevreden te zijn over de diversiteit van het aanbod van keuzedelen en de keuzemogelijkheden die zij hebben. De tevredenheid hierover is per college verschillend, maar over het algemeen is te zien dat studenten hier meer van verwachten. Nu de eerste jaren van implementatie achter de rug zijn is het waarschijnlijk dat onderwijsteams meer ruimte ervaren om hun keuzedelenaanbod te verbreden en verbeteren. Samenwerking tussen onderwijsteams op college of campusniveau om zo een breder aanbod te creëren voor de student is hierbij cruciaal.

Voor het keuzedeel Voorbereiding HBO is, in samenwerking met Hogeschool Utrecht en een aantal andere mbo-instellingen in de regio, een programma ontwikkeld, waarvan de uitvoering grotendeels op de hogeschool plaatsvindt en de begeleiding wordt gedaan door hbo-docenten en hbo-studenten als tutoren. In 2019 hebben vier klassen studenten meegedaan aan het keuzedeel bij de HU in de domeinen Techniek, Economie, Sociaal Agogisch en Gezondheidszorg.

Afwijkingen

In 2019 werd door het Creative College afgeweken van de keuzedeelverplichting. Dit college biedt alle studenten een programma aan dat invulling geeft aan persoonlijke en culturele vorming. Dit onderdeel is van voldoende kwaliteit en valt niet samen met de kwalificatie. Op basis hiervan is de keuzedeelverplichting voor de studenten van het Creative College verminderd met 240 SBU.

Enkele studenten hebben een verzoek gedaan voor het volgen van een niet-gekoppeld keuzedeel. Deze verzoeken zijn gehonoreerd. Anticiperend op de ontwikkeling dat de koppelingen geheel losgelaten gaan worden, is ROC MN voornemens een soepeler beleid te hanteren voor het volgen van niet-gekoppelde keuzedelen.