Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.6 Kortlopende schulden en overlopende passiva

     

X € 1.000

 

31/12/2019

 

31/12/2018

 

 

Deze post is als volgt te specificeren:

     

Kredietinstellingen

1.917

  

1.917

 

Ministerie van OCW

5

  

13

 

Crediteuren

2.329

  

2.418

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

4.846

  

4.674

 

Schulden terzake pensioenen

3

  

3

 

Overige kortlopende schulden

-268

  

72

 

Overlopende passiva

22.169

  

20.305

 

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

 

31.002

  

29.402

Belastingen en premies sociale verzekeringen

     

Loonheffing/Premies sociale verzekeringen

4.809

  

4.643

 

BTW

59

  

57

 

Overige

0

  

0

 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

 

4.868

  

4.701

Overlopende passiva

     

Reservering vakantietoeslag

3.439

  

3.363

 

Vakantiedagen

1.107

  

1.056

 

Ministerie van OCW geoormerkte bijdragen

3.697

  

3.720

 

Ministerie van OCW niet-geoormerkte bijdragen

8.674

  

6.588

 

Vooruitontvangen leerlinggelden

23

  

11

 

Vooruitontvangen/overlopende projecten

1.174

  

1.083

 

Overige overlopende passiva

4.055

  

4.484

 

Totaal overlopende passiva

 

22.169

  

20.305

Verbonden partijen (Holding ROC Midden Nederland B.V.)

Onder de post “Verbonden partijen (Holding ROC MN B.V.)” wordt de rekening courantverhouding tussen de Stichting ROC Midden Nederland en de Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V. weergegeven. Er zijn geen afspraken gemaakt over aflossingen en er zijn geen zekerheden gesteld. Over de rekening courantverhouding wordt rente berekend.

Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in paragraaf 1.3, evenals de deelnemingen, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd.