Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Leren en ontwikkelen

Binnen dit thema geven we uitwerking aan beloften 1 en 4:

Belofte 1: Wij doen er alles om onze medewerkers blijvend te ontwikkelen en te investeren in professionalisering.

Belofte 4: We doen er alles aan om de beste docent voor de klas te krijgen en te houden.

Permanent leren en ontwikkelen is essentieel om wendbaar te blijven en om als organisatie te kunnen anticiperen op veranderingen. In leren en ontwikkelen krijgen informele vormen van leren een steeds grotere plaats:

  • We koppelen het leren steeds vaker direct aan de werkpraktijk. Een voorbeeld daarvan is dat docenten flitsbezoeken doen bij elkaar in de klas.

  • Daarnaast werken we in leergroepen met echte opdrachten en projecten zodat er producerend geleerd kan worden; het levert direct een product of bijdrage voor het werk op. Een voorbeeld daarvan is een nieuw programma rondom persoonlijk leiderschap en verandermanagement; de Veranderpraktijk. Dit programma sluit aan op de principes van het leren van en met elkaar en is dusdanig opgezet dat de werkpraktijk een prominente plek heeft in het programma.

  • En we creëren mogelijkheden om te leren van elkaar met behulp van reflectie en feedback, laagdrempelige vormen van coaching en uitwisseling van good practices tijdens Leerdagen en in Leernetwerken.

De leerdagen ontwikkelen zich tot een programma voor en door medewerkers. Zo’n 700 collega’s leren twee keer per jaar dwars door de organisatie heen met- en van elkaar. De Leerdagen kregen meer focus rondom de strategische thema’s Passend onderwijzen en Sterk in je werk. In leernetwerken rond diverse thema’s komen groepen medewerkers bij elkaar om kennis en expertise over te dragen en te versterken.

Leerdagen:

“Gevarieerd aanbod, tijd om van elkaar te leren, weten wat er elders speelt in de organisatie.”

“Goed georganiseerd, ik heb een goede workshop gevolgd en weer collega's GESPROKEN!”

We zijn gestart met de voorbereiding van een digitale leeromgeving voor medewerkers om:

  • Leren op een zelfgekozen tijd en plek mogelijk te maken;

  • Een antwoord te bieden op diversiteit aan leervragen en leerstijlen onder medewerkers;

  • Mogelijkheden voor kennisdeling te versterken.

Eind 2019 is een keuze gemaakt voor een platform dat deze leeromgeving gaat hosten en is een start gemaakt met de implementatie om de livegang in het voorjaar van 2020 mogelijk te maken. Om managers en teams die zelf professionalisering willen organiseren op weg te helpen is dit jaar een providersboog van trainingsbureaus beschikbaar gesteld via Intranet. Die geeft informatie over de bureaus waar goede ervaringen binnen onze organisatie mee zijn opgedaan.

In totaal was in 2019 ruim 5 miljoen beschikbaar voor activiteiten op het gebied van professionele ontwikkeling. Net als in vorige jaren is 1% van de loonsom gereserveerd voor corporate activiteiten op het gebied van professionele ontwikkeling van medewerkers (via de ROC Academie) en is eenzelfde percentage toegekend aan colleges en diensten voor professionele ontwikkeling van teams en individuele medewerkers (in totaal ongeveer 3 miljoen). Daarnaast zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor professionele ontwikkeling gekoppeld aan het programma Studentsucces (ongeveer 750.000) en was er een budget gekoppeld aan kwaliteitsafspraken (1,7 miljoen). Dit kwaliteitsbudget bevat bijvoorbeeld middelen om startende docenten een dagdeel per week vrij te stellen voor inwerken en begeleiding, voor deelname aan het programma Leerkracht, verletkosten voor de instructeurs die sinds dit jaar verplicht scholing volgen en voor scholing van rekendocenten.

"Hoewel ik had gehoopt op meer collega's, was het een goede bijeenkomst. Naar mijn idee een echte 'netwerk'-bijeenkomst, informeel en met ruimte om met elkaar door te praten. Ook door de aanwezigheid van externen. Prima locatie, inspirerende inleiders en lekker eten.”

“Ik vond het heel fijn om met veel rekendocenten samen te zijn en informeel informatie uit te wisselen.”

“Heel goed zo over de colleges heen met elkaar te delen en van elkaar te leren en verbinding te zoeken."

Hierna een overzicht van leeractiviteiten, gekoppeld aan de strategische speerpunten, die onder regie van de ROC Academie samen met in- en externe partners zijn georganiseerd:

Tabel 23 Overzicht leeractiviteiten per strategisch speerpunt

Leiderschap, eigenaarschap

Persoonlijk Leiderschapstraject: trainingen change agents, de Veranderpraktijk. Daarnaast leverde ook het werken in doorbraakteams een bijdrage aan het ontwikkelen van eigenaarschap en resultaatgerichte aanpak in teams.

Ten behoeve van het Dare to Lead programma zijn vier modules gespreksvaardigheden ontwikkeld en is eind 2019 een start gemaakt met uitvoering.

Examinering

Trainingen Extra, assessor, constructeur-vaststeller, netwerk examinering.

Digitale didactiek-ict in onderwijs

Blended ontwerpen, ICTtools, differentiatie met ICT, digitale toetsen maken, rubrics.

Krachtige leeromgeving/pedagogisch-didactisch handelen

Leerdagen, netwerken voor docenten algemene vakken, flitsbezoeken, differentiëren, beeldcoaching & opleiding tot beeldcoach, lesobservaties, begeleiding zij-instromers, netwerk praktijkleren, webinar gepersonaliseerd leren.

Teamontwikkeling

Facilitering Leerkrachtteams, maatwerktrajecten voor teams in visie-ontwikkeling en samenwerken. Binnen het programma Dare to lead is een leertraject voor teamontwikkeling voor managers ontwikkelt en is een eerste leergroep van start gegaan.

Studentsucces

Teams konden maatwerk-vragen voor professionalisering indienen uit het programma studentsucces. Op de leerdagen zijn workshops aangeboden rondom Passend onderwijzen.

Introductieprogramma’s

Introductiedag voor docenten en Meet-up tijdens leerdag, Startbaan en vervolgtraject derdejaars docenten, support zij-instromers, certificering werkbegeleiders.

Fit en vitaal

Diverse activiteiten zoals mindfulness, loopbaancheck, getting things done en zero inbox.