Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.1. Rijksbijdrage OCW

14.2 Overige Overheidsbijdragen en subsidies

14.3 College, Les – en Examengelden

In de cijfers van de College-, cursus- en examengelden 2019 en 2018 wordt de afrekening van de wettelijk verplicht cursusgeld (WVC) verantwoord.

14.4 Baten werk in opdracht van derden

14.5 Overige baten

Met Studers is een contract afgesloten voor de aanschaf van leermiddelen MBO voor een geschat bedrag van € 1,3 miljoen (2019). De Studers afrekeningen incl. regel betreffende Studers is onder Overige baten opgenomen.

14.6 Personele lasten

14.7 Afschrijvingen

14.8 Huisvestingslasten

14.9 Overige instellingslasten

14.10 Financiële baten en lasten

Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting en realisatie verwijzen we naar het bestuursverslag en de betreffende paragrafen in het jaarverslag hoofdstuk 11