Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Visie op onderwijs

In 2019 heeft ROC MN gewerkt aan het formuleren van een ROC-brede onderwijsvisie die in december 2019 is vastgesteld door het CvB. De onderwijsvisie van ROC MN verbindt onze belangrijke strategische uitgangspunten met het onderwijs dat verzorgd wordt door de colleges. Op basis van de onderwijsvisie kunnen we elkaar uitdagen en scherp houden op onze gemeenschappelijke ambitie, namelijk succes voor onze studenten. In onze onderwijsvisie leggen we uit wat we als ROC Midden Nederland onder goed onderwijs verstaan. Hierbij gaan we uit van wat onze mbo-studenten nodig hebben om tot bloei te komen in een steeds veranderende omgeving.

Bij ROC Midden Nederland willen we studenten begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling tot zelfbewuste, nieuwsgierige en ondernemende professionals. We gaan ervoor dat studenten succesvol kunnen zijn op de arbeidsmarkt, in hun vervolgopleiding en als kritisch burger hun plek innemen in de maatschappij. Bij ROC Midden Nederland krijgt de persoonlijke en professionele ontwikkeling van iedereen die wil leren ruimte in een positief leerklimaat dat gericht is op ontwikkeling. In een krachtige leeromgeving prikkelen we de nieuwsgierigheid van studenten en werkenden met passend en uitdagend onderwijs. Leren en ontwikkelen gebeurt met levensecht onderwijs in nauwe samenwerking met de (beroeps)praktijk. Bij ons is de student aan zet om regie te leren nemen op het eigen leerproces.

Onze onderwijsvisie bestaat uit vier pijlers:

  • Positief en gericht op ontwikkeling

  • Uitdagend en passend onderwijzen

  • Levensecht leren

  • Student aan zet

De onderwijsvisie vormt de basis voor de onderwijsontwikkeling binnen de colleges. De visie geeft richting aan keuzes die we nu en in de toekomst gaan maken met betrekking tot ons onderwijs. Het is een toetssteen voor beleidsmakers en andere ondersteuners bij het bepalen van focus en prioriteiten.