Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Leeswijzer

Ons Geïntegreerd Jaardocument bestaat uit twee delen; het eerste is het bestuursverslag en het tweede de jaarrekening. Het eerste deel geeft een beschrijving van onze activiteiten en resultaten in 2019 en kijkt vooruit naar de komende jaren.

Voorwoord van het College van Bestuur

In dit Geïntegreerd Jaardocument 2019 van Stichting ROC Midden Nederland (hierna: ROC MN) leggen we als College van Bestuur verantwoording af over de resultaten die in 2019 zijn behaald. We staan ook stil bij een aantal belangrijke ontwikkelingen.

Bericht van de Raad van Toezicht

Op basis van de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen van ROC MN ziet de Raad van Toezicht (RvT) toe op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en de uitvoering hiervan.

Samenstelling

In 2019 hebben er geen wisselingen plaatsgevonden in de RvT. Het gehele jaar heeft de RvT bestaan uit vijf personen. Dhr.

Functioneren

De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren en ziet erop toe dat de benodigde competenties aanwezig zijn. Begin 2019 is een evaluatie gedaan onder externe begeleiding die tevens voorbereidende gesprekken in de organisatie heeft gehouden.

Organisatie en commissies

De raad heeft een werkgeverscommissie die de gesprekken heeft met de leden van het CvB over hun functioneren. De raad kent daarnaast een financiële commissie. Besluiten kunnen alleen in de vergadering van de RvT genomen worden.

Kernpunten van bespreking

De RvT is door het CvB ondermeer op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van studentenaantallen van ROC MN, doorstroom naar het hbo, wisselingen op directieniveau en op hoofdlijnen over ontwikkelingen in de colleges.

Governance en ontwikkeling van het toezicht

De Raad werkt conform de branchecode ‘Goed bestuur in het mbo’. De RvT heeft ten behoeve van haar sturing een toezichtkader als leidraad voor het handelen en op een goede wijze vervullen van de rol als toezichthouder.

Leden RvT ROC MN

Het overzicht hieronder toont de samenstelling van de Raad van Toezicht van ROC MN in 2019 t/m 31 juli 2020, met hun voornaamste functies en zittingstermijn.

Bericht van de Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) streeft naar participatieve medezeggenschap, waardoor er eerder invloed door de Medezeggenschap wordt uitgeoefend in het besluitvormingsproces. In het jaar 2019 merken wij op dat de samenwerking met het CvB erg verbeterd is.

Toon meer resultaten