Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De Overstap en de Overstapcoach

Voor jongeren is de overstap van vmbo naar mbo groot en goede begeleiding en monitoring van hun loopbaanontwikkeling is essentieel. Dit programma richt zich op een goede, voorwaardelijke samenwerking tussen vo/vso en mbo en leerplicht zodat schooluitval wordt voorkomen. Door de inzet van een aantal digitale instrumenten is het gemakkelijker om elkaar te vinden en de juiste weg te bewandelen. Leerlingen die dreigen tussen wal en schip te vallen zijn daarom eerder in beeld en gezamenlijk wordt actie ondernomen om de student op de juiste plek te krijgen. Voor deelnemers met een verhoogd uitvalrisico bij de overstap naar een vervolgopleiding is een extra begeleidingsmogelijkheid gecreëerd in de vorm van zogenaamde Overstapcoaches. De coaches bieden aanvullende begeleiding, zowel op school als daarbuiten alsook in periodes dat de school niet bereikbaar is zoals gedurende schoolvakanties. In 2019 zijn de coachingstrajecten uitgevoerd conform planning.