Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.3 Liquide middelen

   

X € 1.000

 

31/12/2019

 

31/12/2018

 

 

Banken

48.235

 

43.537

Kasmiddelen

4

 

3

Spaarrekeningen/deposito's

4.466

 

4.466

Totaal liquide middelen

52.705

 

48.006

De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden ad € 350.297,- vrij ter beschikking van Stichting ROC Midden Nederland.