Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Helderheid in bekostiging

ROC MN wil de bekostigingsvoorwaarden juist toepassen en houdt zich aan de onderwerpen die genoemd zijn in de notitie Helderheid II uitgewerkt in acht thema’s. Door onafhankelijk intern toezicht bij ROC MN worden de toezichthoudende taken op het gebied van naleving van bekostigingsregels gecombineerd met intern financieel toezicht en het interne toezicht op de naleving van de regels betreffende onderwijs en examinering.

Helderheid II is vertaald in richtlijnen voor ROC MN in het handboek ‘Voldoen aan wet- en regelgeving studentengegevens beroepsopleidingen’ dat ieder schooljaar geactualiseerd beschikbaar wordt gesteld. Aan de hand van de opgestelde risicocontrole maatregelenmatrix, waarin de aspecten uit Helderheid II zijn opgenomen, worden controles uitgevoerd. Hierna de conclusies. Elders is meer gedetailleerde informatie opgenomen conform het document 'Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie'.

Tabel 37 Conclusies t.a.v. helderheid in bekostiging

Thema 1: Uitbesteding

ROC MN werkt samen met commerciële instellingen en niet- commerciële instellingen, waarbij de ROC MN-studenten (een deel van) de opleiding bij een (niet) commerciële instelling volgen. ROC MN houdt toezicht op de kwaliteit van zijn opleidingen. 448 studenten zijn vanuit het voortgezet onderwijs aan VAVO uitbesteed.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten

Alle activiteiten die ROC MN verricht vallen onder publieke activiteiten, dan wel onder private activiteiten, die in het verlengde liggen van de publieke taak. ROC MN gebruikt geen publieke middelen voor private activiteiten.

Thema 3: Verlenen van vrijstellingen

Het vrijstellingenbeleid van ROC MN heeft niet het oogmerk af te wijken van de voor de opleiding geldende onderwijstijd. In hoofdstuk 7 wordt geregistreerd voor welke opleidingen het CvB toestemming heeft gegeven tot ontheffing van de norm voor onderwijstijd.

Thema 4: Les- en cursusgeld, niet betaald door de deelnemer zelf

ROC MN betaalt geen wettelijk verplicht cursusgeld voor studenten. Wanneer dit door derden gebeurt dan ligt hier altijd een schriftelijke machtiging onder, de zgn. derdenverklaring.
N.a.v. de ‘Algemene Maatregel van Bestuur bekwaamheidseisen voor instructeurs in het mbo’, zijn 9 medewerkers van ROC MN in 2019 gestart met de gelijknamige mbo-opleiding. In overleg met de externe accountant boekt ROC MN de facturatie van het wettelijk verplicht cursusgeld indien van toepassing, o.b.v. een door de betreffende medewerker getekende derdenmachtiging, ten laste van de betreffende projectbegroting. Afdracht van het cursusgeld aan het Rijk, gebeurt zoals gebruikelijk.

Thema 5: Uitstroom vlak na de peildatum

In totaal zijn er 121 studenten binnen 1 maand na 1 oktober 2019 uitgestroomd.

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven (omzwaaiers)

Het aantal studenten dat is overgestapt in 2019 naar een ander crebo is 609.

Thema 7: Bekostiging van maat- werk-trajecten ten behoeve van bedrijven

ROC MN verzorgt geen maatwerktrajecten, zoals bedoeld in de gebruikte definitie. ROC MN verzorgt wel cursussen en opleidingen vanuit Bedrijfsopleidingen.

Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland

Per 1 oktober 2019 heeft 7,3% (1.361) van de studenten van ROC MN een niet-Nederlands paspoort.