Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.10 Financiële baten en lasten

     

X € 1.000

 

2019

 

Begroting 2019

 

2018

 

 

 

Financiële baten

286

 

0

 

337

Financiële lasten

742

 

753

 

830

Saldo financiële baten en lasten

-456

 

-753

 

-493

Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting en realisatie verwijzen we naar het bestuursverslag en de betreffende paragrafen in het jaarverslag hoofdstuk 11