Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kernpunten van bespreking

De RvT is door het CvB ondermeer op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van studentenaantallen van ROC MN, doorstroom naar het hbo, wisselingen op directieniveau en op hoofdlijnen over ontwikkelingen in de colleges. Het CvB informeert de Raad over externe belanghebbenden bijvoorbeeld d.m.v. inspectierapporten en onderzoeken naar studententevredenheid. In 2019 is onder meer gesproken over het mbo-actieplan dat door de gemeente Utrecht in samenwerking met de mbo-instellingen in Utrecht is gemaakt.

Onderwijs & beleid

Het onderwijs, en de wijze waarop dit is vormgegeven, is belangrijk voor de RvT en is daarom een belangrijk onderwerp in de gesprekken met het CvB. Daarom staan de werkbezoeken aan onderwijscolleges prominent op de agenda van de RvT. Tijdens de werkbezoeken, waar het CvB niet aan deelneemt, spreekt de RvT met studenten, medewerkers en het management. De werkbezoeken geven de RvT inzicht in de ervaringen van studenten en medewerkers met het onderwijs en de organisatie. Hier komen ook punten uit naar voren die de RvT vervolgens meeneemt in de gesprekken met het CvB.

In 2019 is er tevens een aantal kaders voor het onderwijs in de RvT besproken die voortkomen uit de strategie Succes 2022. Zoals de onderwijsvisie die voor het eerst in het ROC is vastgesteld, maar ook passend onderwijzen en passend ondersteunen. Passend onderwijzen en passend ondersteunen zullen de komende jaren een belangrijke rol spelen in het ROC en de RvT volgt de ontwikkeling met belangstelling.

Een thema dat landelijke aandacht heeft, is macrodoelmatig opleiden. Oftewel zorgen voor een (boven)regionaal evenwicht tussen het aantal gediplomeerden en de vraag op de arbeidsmarkt naar deze gediplomeerden, rekening houdend met een effectieve inzet van publieke en private middelen om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Rondom de opleidingen van het kwalificatiedossier Artiest door de minister van OCW is vastgesteld dat deze dienen te krimpen. Dit wordt ook voor andere opleidingen voorzien. In den lande is men aan het verkennen hoe deze krimp opgevangen moet worden. Dit is ook een terugkerend onderwerp van gesprek tussen RvT en CvB.

De arbeidsmarkt is aan het veranderen en het onderwijs dient hierop te anticiperen door niet alleen veel jonge studenten op te leiden, maar ook het portfolio van opleidingsmogelijkheden voor werkenden te vergroten. RvT en CvB vinden het belangrijk om hierop te anticiperen. In 2019 is leven lang ontwikkelen daarom regelmatig besproken.

Personeel

De RvT hecht veel waarde aan de werkbezoeken en andere bijeenkomsten van het ROC, waar zij ook met medewerkers in gesprek kan gaan. In de RvT is gesproken over de wijze waarop het CvB zorg draagt voor het personeel en hoe zij vacatures vervuld, aangezien dit in het onderwijs steeds moeizamer wordt. De RvT is positief over de rol van opleidingsschool die het ROC ook vervuld.

Huisvesting

Ook in 2019 is nadrukkelijk geïnvesteerd in de optimalisatie van de huisvesting en gesproken over huisvestingsontwikkelingen in relatie tot studentaantallen en de ambities voor de periode 2020-2030. Voorbeelden zijn de vernieuwbouw van het Horeca & Toerisme College, de uitbreiding van de locatie op het Herculesplein en het creëren van extra lokalen in de locatie Vondellaan in Utrecht.

De RvT heeft ten aanzien van het vernieuwbouwen van het Horeca & Toerisme College uitvoerig gesproken met het College van Bestuur over de investering in relatie tot de locatie, propositie en het huidige en beoogde aantal studenten. Daarbij was de duurzaamheid van de investering van belang, gezien de hoogte van het bedrag dat hieraan besteed wordt. De RvT heeft ingestemd met de investering.

2020: Corona

Vanwege de actualiteit en impact van corona (COVID-19) is dit punt opgenomen. Sinds maart 2020 is de aanpak van de corona-crisis een frequent onderwerp van gesprek tussen RvT en CvB. Daarbij informeert het CvB de RvT over besluiten die zij neemt, wordt de RvT geïnformeerd over aandachtspunten die er zijn rondom studenten(aantallen) en inzetbaarheid van medewerkers. Ook wordt vooruitgekeken naar de impact op de kortere en (middel)lange termijn. Een toelichting hierop is tevens opgenomen in de continuïteitsparagraaf.