Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Gang van zaken gedurende het verslagjaar

Het resultaat van ROC MN over verslagjaar 2019 bedraagt € 5,3 miljoen. Dit ten opzichte van een begroot resultaat van € 0,5 miljoen. Hiermee is het resultaat € 4,8 miljoen hoger dan geraamd.

Dit heeft grotendeels te maken met incidentele posten, anders dan de reguliere bedrijfsvoering.

Genormaliseerd resultaat 2019

Het genormaliseerde operationeel jaarresultaat over 2019, dus exclusief incidentele posten, bedraagt € 0,4 miljoen en laat zich als volgt toelichten:

Exploitatieresultaat 2019 volgens staat van baten en lasten in de jaarrekening

5.282

  

Incidenteel

 

Tegenvallers:

 

Huisvesting lasten i.v.m. het Newtonbaanproject

950

Eenmalig CAO uitkering

880

  

Meevallers:

 

Niet gerealiseerde incidentele lasten professionalisering

-2.414

Incidenteel baten (projecten + overige baten)

-1.026

Effect aanvullende OCW bekostiging

-990

Projecten Opbrengsten Derden/Externe projecten

-907

Lagere afschrijvingslasten

-550

Inhouding cursusgeld t-2

-530

Effect vrijval rentedervaat

-286

  

Genormaliseerd resultaat excl. incidentele posten

409

  

Begroot 2019

500

  

Surplus 2019

-91

Dit surplus van € 0,1 miljoen over 2019 kan als volgt worden gespecificeerd:

Verklaring Surplus in € 1.000

2019

  

Overige

-91

  

Surplus 2019

-91

Het mbo laat een resultaat zien van € 5,2 miljoen. Dat is 99% van het resultaat. Het onderdeel Vavo en Bedrijfsopleidingen (BO) realiseren € 60 duizend resultaat. In navolgend overzicht wordt ook gespecificeerd welke middelen worden aangewend per activiteit (mbo, Vavo en BO). Bij BO is er sprake van een deel niet door het Rijk bekostigde activiteiten. Deze activiteiten worden ingekocht en betaald door bedrijven waarvoor de (niet bekostigde) opleidingen worden uitgevoerd.

Bedragen x € 1.000

Realisatie 2018

Begroting 2019 (RvT)

Realisatie 2019

Mbo incl. diensten

Vavo

Bedrijfsopleidingen

BATEN

       
 

Rijksbijdragen OCW

142.219

146.770

148.713

137.960

4.625

6.128

 

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

2.509

2.194

2.287

523

1.764

0

 

Cursus- en examengelden

2.556

0

2.653

2.653

0

0

 

Werk in opdracht van derden

4.430

2.285

3.983

-150

0

4.133

 

Overige baten

4.608

3.974

5.625

5.395

203

26

        
 

Totaal baten

156.322

155.223

163.261

146.381

6.592

10.287

LASTEN

       
 

Personele lasten

115.299

115.828

117.977

111.138

4.307

2.531

 

Afschrijvingen

9.004

10.000

9.452

9.439

13

0

 

Huisvestingslasten

9.011

9.778

10.559

10.004

466

89

 

Overige instellingslasten

18.837

18.364

19.535

12.184

125

7.226

 

Corporate kosten

0

0

0

-2.063

1.657

406

        
 

Totaal lasten

152.151

153.970

157.523

140.703

6.568

10.252

        
 

Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering

4.172

1.253

5.738

5.679

24

35

 

Saldo financiële bedrijfsvoering

-493

-753

-456

-456

0

0

 

Saldo buitengewone baten en lasten

0

0

0

0

0

0

        

Exploitatieresultaat

3.679

500

5.282

5.223

24

35

Het resultaat over het boekjaar bedraagt € 5,3 miljoen tegenover een begroot resultaat van € 0,5 miljoen. Hierna worden de belangrijkste verschillen per post toegelicht:

Baten

De baten zijn circa € 8,1 miljoen euro hoger dan begroot.

(Bedrag x € mln)

Realisatie

Begroot

Afwijking

Rijksbijdragen OCW

148,7

146,7

2,0

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

2,2

2,2

0,0

College-, cursus-, les- en examengelden

2,7

0,0

2,7

Baten werk in opdracht van derden

4,0

2,3

1,7

Overige baten

5,7

4,0

1,7

Totaal

163,3

155,2

8,1

Baten:

 • Hogere Rijksbijdragen OCW ad € 3,9 miljoen als gevolg van prijscompensatie.

 • Hogere overige baten werk in opdrachten van derden ten bedrage van € 1,7 miljoen als gevolg van hogere projectbaten uit contractactiviteiten en externe projecten. Tegenover de opbrengsten van derden en externe projecten staan lasten van inkoop extern van ca. € 1,1 miljoen.

 • College-, cursus-, les- en examengelden zijn € 0,7 miljoen hoger dan begroot door de verrekening voor studenten cursusgeld t-2, € 0,5 miljoen. Daarnaast betreft dit diverse kleinere niet begrote baten.

 • De overige baten zijn € 1,7 miljoen hoger dan begroot door hogere projectenopbrengsten van € 1,7 miljoen. Tegenover de projectenopbrengsten staan overige lasten van ca. € 0,8 miljoen.

Lasten

De lasten zijn in totaal € 3,5 miljoen hoger dan begroot. Het verschil is opgebouwd uit de volgende posten:

(Bedrag x € mln)

Realisatie

Begroot

Afwijking

Personele lasten

118,0

115,8

2,2

Afschrijvingen

9,4

10,0

-0,6

Huisvestingslasten

10,6

9,8

0,8

Overige instellingslasten

19,5

18,4

1,1

Totaal

157,5

154,0

3,5

In totaal zijn de personele lasten, zoals verantwoord in de exploitatie, € 2,2 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de volgende factoren:

(Bedrag x € mln)

Realisatie

Begroot

Afwijking

Salariskosten incl. werkgeverslasten

107,2

103,5

3,7

Inhuur derden

8,4

9,1

-0,7

Overige personele lasten

1,5

2,0

-0,5

Uitkeringen

-0,6

0,0

-0,6

Totaal regulier

116,5

114,6

1,9

Dotatie/vrijval voorziening

1,5

1,2

0,3

Totaal personele lasten

118,0

115,8

2,2

Lasten:

 • Hogere salarislasten (€ 3,7 miljoen) als gevolg van stijging lonen, salarisverhoging en de stijging pensioenpremie en een eenmalige uitkering over het jaar 2019.

 • Lagere overige personele lasten (€ 1,9 miljoen) door minder inhuur personeel, meer onttrekking van vast personeel en meer vergoeding Uszo € 0,6 miljoen.

 • Hogere dotatie personele voorzieningen (€ 0,3 miljoen) met name door hogere dotatie voorzieningsregeling duurzame inzetbaarheid € 0,3 miljoen.

 • Lagere afschrijvingskosten ad. € 0,6 miljoen als gevolg van het uitstellen van investeringen in inventaris en apparatuur, welke wel in de begroting waren opgenomen.

 • Hogere huisvestingslasten ten bedrage van € 0,8 miljoen als gevolg van gerealiseerde en niet begrote exploitatiekosten i.v.m. het Newtonbaanproject.

 • Hogere instellingslasten (€ 1,1 miljoen) als gevolg van groei aantal studenten schooljaar 2017-2018 en 2018-2019.

 • Lagere financiële lasten ten bedrage van € 0,3 miljoen als gevolg van vrijval rentederivaten € 0,3 miljoen.

N.B. In 2019 had het ROC MN 508 meer studenten dan in 2018. Hierdoor moest een bedrag van € 1,9 miljoen worden voorgefinancierd.