Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voorwoord van het College van Bestuur

In dit Geïntegreerd Jaardocument 2019 van Stichting ROC Midden Nederland (hierna: ROC MN) leggen we als College van Bestuur verantwoording af over de resultaten die in 2019 zijn behaald. We staan ook stil bij een aantal belangrijke ontwikkelingen.  

Strategie Succes 2022

Medio 2018 is deze strategische koers vastgesteld. Daarin wordt een volgende stap uitgewerkt om studenten verder te helpen in de maatschappij. Het is onze drive om van startende studenten wendbare, nieuwsgierige en ondernemende professionals op de arbeidsmarkt te maken, van werknemers vakkrachten die over relevante competenties beschikken via bbl- en bedrijfsopleidingen én de vavo-leerlingen te helpen bij het halen van een volledig middelbaar schooldiploma of deelcertificaat voor een vervolgstudie. Wij gaan voor het succes van onze studenten. Succes op school, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Wij zijn succesvol als onze studenten dat zijn. Zij zijn succesvol als werkgevers bewust kiezen voor hen als startende professionals. Omdat ze van óns roc komen. Daar gaan we voor! 

Om deze gezamenlijke ambitie te verwezenlijken zetten wij in op drie pijlers:

1. Studentsucces: we doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn in hun studie en daarna.

2. Arbeidsmarktsucces: we doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt.

3. Organisatiesucces: om onze studenten succesvol te laten zijn hebben we een krachtige organisatie nodig die gericht is op studentsucces.

Reflectie 2019

In 2019 heeft een wisseling van bestuurders plaatsgevonden. Op 1 april 2019 is het nieuwe College van Bestuur gestart. Na een aantal jaren van investeren in organisatie-optimalisatie, ligt de focus nu op het primaire proces. Wij zijn een grootstedelijk roc met een maatschappelijke opdracht. We verzorgen actueel en relevant onderwijs voor ruim 18.000 studenten in Amersfoort, Nieuwegein en Utrecht. We bieden kansen voor iedereen. De kern van beroepsonderwijs begint bij onze omgeving. Die omgeving verandert snel. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in de maatschappij en in de regio hebben grote impact op ons onderwijs. Dit vraagt een grote wendbaarheid en innovatief vermogen van onze studenten én van ons als school. En dit vraagt om keuzes maken. In 2019 lag de nadruk daarom op focus aanbrengen, richting geven en samen met het onderwijs invulling geven aan de beloften en speerpunten uit de strategie. De gesprekken met de onderwijsteams leverden veel waardevolle informatie op. Dit is immers de plek waar studentsucces het meest zichtbaar is. 

Uit de gesprekken bleek ook een gedeelde ambitie om naast het invulling geven aan de beloftes uit de strategie, vooral te blijven werken aan de sterke basis. Daartoe hebben we zes strategische thema’s benoemd: passend onderwijzen en begeleiden, flexibel onderwijs, leven lang ontwikkelen, leiderschap, bedrijfsvoering en kwaliteitszorg & beleidscyclus.  
In 2019 hebben we gezamenlijk een roc-brede onderwijsvisie geformuleerd en vastgesteld als vervolg op en vertaling van de strategie. 

In 2019 is ook het MBO Actieplan tot stand gekomen. Met dit Actieplan wil de gemeente Utrecht het mbo meer in de schijnwerpers zetten en het belang van de sector voor de stad onderstrepen. De vier Utrechtse mbo-instellingen, waaronder ROC Midden Nederland, hebben samen met de gemeente inhoud gegeven aan vier belangrijke ambitielijnen: 1) podium voor Utrechts mbo; 2) gelijke kansen; 3) aansluiting mbo met regionale arbeidsmarkt; en 4) innovatief mbo. Een mooi voorbeeld van gelijke kansen is de samenwerking van Rabobank Utrecht, Gemeente Utrecht, ROC Midden Nederland, UWV en Brand New Job om de jeugdwerkloosheid in de provincie Utrecht aan te pakken. 

En nu …

We zijn het nieuwe jaar goed gestart met het opstellen van een strategische uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Tot begin maart. Wereldwijd kregen we te maken met de corona-(/COVID-19)pandemie. Dit vroeg om een totaal andere focus. In zeer korte tijd moesten we omschakelen naar het lesgeven op afstand en thuiswerken. We moesten creatieve oplossingen vinden voor het begeleiden van studenten die in een heel andere setting toch stage liepen en voor het mogelijk maken van examens voor onze diplomeringskandidaten. Het is een periode waarin we samen doorgaan, balans zoeken en met veerkracht volgende stappen zetten. Afstandsonderwijs is in een stroomversnelling gekomen, met dank aan alle docenten en medewerkers van de ondersteunende diensten die dit mogelijk maken. Tegelijkertijd missen studenten, medewerkers en wij ook de fysiek ontmoeting van elkaar op school. Laten we hopen dat we dit in de nabije toekomst weer op een verantwoorde en veilige manier kunnen doen. 

Tot slot

We danken al onze medewerkers voor hun inzet en enthousiasme in het afgelopen jaar. Van de conciërges in de hal, tot de docenten in de klas. Van de stagebegeleiders, tot de partners bij de diensten. Van de voorlichters tot onze voorzitter van de Raad van Toezicht die eind 2019 stopte. Allemaal heel erg bedankt en hopelijk zien we elkaar binnenkort weer gezond op school.

Het College van Bestuur van ROC MN.
Dhr. drs. H.J. (Johan) Spronk (voorzitter CvB)
Dhr. drs. E.P. (Paul) van Maanen (lid CvB)
Dhr. M.A. (Michel) Labij (lid CvB)

Utrecht, juni 2020

Michel Labij, Johan Spronk en Paul van Maanen (van links naar rechts)