Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Resultaten onderwijs- en studentbeleid

In dit hoofdstuk worden ontwikkelingen toegelicht en wordt gereflecteerd op resultaten. ROC MN maakt gestaag stappen, maar er zijn ook thema’s als uitval in het eerste jaar, studentbegeleiding en actueel en relevant onderwijs, die actief aandacht blijven vragen. De basiskwaliteit is bij ROC Midden Nederland op orde. Wel blijft bij verschillende opleidingen het rendement achter. Dit vraagt het komende jaar om extra aandacht. De verbetercultuur werkt. De basiskwaliteit is grotendeels op orde. Het gaat er om dat zo te houden en meer opleidingen naar een hoger niveau te brengen. In benchmarks blijft ROC Midden Nederland nog achter op de instellingen waarmee zij zich vergelijkt. ROC Midden Nederland ziet nog ruimte voor verbetering op de verschillende indicatoren. Voor twee indicatoren in de benchmark studiesucces 2019 scoort ROC MN boven het sectorgemiddelde, te weten opstroom en doorstroom mbo-hbo. Voor de andere indicatoren blijft ROC Midden Nederland nog achter op de eigen ambitie. Landelijk zijn de jaar - en diplomaresultaten al drie jaar dalende. Bij ROC MN is het jaarresultaat dit jaar met 0,6% gestegen en het diplomaresultaat bijna 1% (versus de landelijke trend met een daling van 0,6%). Een mogelijke verklaring is de gestage groei in studentaantallen in de laatste jaren en een veranderende samenstelling van de studentenpopulatie naar opleidingsniveau. Het startersresultaat ligt al enige jaren op een constant niveau. ROC MN heeft in 2019 een forse daling op niveau 1 gerealiseerd (7%) ten aanzien van het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) en is daarmee ook 6% onder het streefpercentage van OC&W gebleven. Wel stijgt het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) weer licht (niveau 2+3) waarbij sector breed ook een stijging van de VSV-cijfers waarneembaar is.