Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Treasury

Stichting ROC MN onderkent het belang van een verantwoord en adequaat beheer van haar financiële middelen. Treasury richt zich op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Het kader, de doelstellingen alsmede de administratieve organisatie en interne controle rondom het Treasury beleid zijn vastgelegd in het 'Treasury statuut Stichting ROC MN’.
Het Treasury beleid van ROC MN past binnen de kaders van de regeling van de Minister van OCW van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938 (6670), houdende regels voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten. Ten aanzien van het beleggen van de financiële middelen wordt een terughoudend beleid gevoerd. Verder zijn de volgende belangrijke bepalingen van toepassing:

  • Het is niet toegestaan om gelden te lenen met het doel hiermee externe uitzettingen te verrichten.

  • De wijzen van beleggen en belenen dienen risicomijdend te zijn, wat inhoudt dat de hoofdsom gegarandeerd dient te zijn. Belangrijke factoren daarbij zijn gegoedheid van de tegenpartij, tijds- horizon, producteigenschappen en oorsprong c.q. bestedingsdoel van de te beheren financiële middelen.

  • Het aangaan van nieuwe financiële derivaten is toegestaan vermits ze voldoen aan artikel 8 van de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. De huidige renteswap zal worden beheerd binnen de kaders van diezelfde regeling (2016).

  • Ter bewaking van de ontwikkeling van de financiële en de liquiditeitspositie worden ratio’s gebruikt conform het financieel toetsingskader van OCW, alsmede een aantal bancaire ratio’s die voor een eventuele financiering van belang (kunnen) zijn. De ratio’s worden indien noodzakelijk geactualiseerd.