Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Visie op onderwijs

In 2019 heeft ROC MN gewerkt aan het formuleren van een ROC-brede onderwijsvisie die in december 2019 is vastgesteld door het CvB.

Examinering

Eind 2019 functioneerde de nieuwe examenorganisatie anderhalf jaar. Deze organisatie is verder verbeterd onder regie van de expertgroep examineren, waarbij wordt samengewerkt tussen diensten en de examencommissies.

Keuzedelen

In 2019 is het aanbod van keuzedelen verder uitgebreid naar ruim 200 (t.o.v. ruim 150 in 2018). Daarnaast is door de colleges vooral aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van de keuzedelen en de examinering.

Afwijken van de onderwijstijd

Onderwijsafdelingen kunnen een gefundeerd verzoek indienen bij het CvB om te mogen afwijken van de wettelijke onderwijstijd of opleidingsduur.

Derde leerweg

De derde leerweg leidt tot volwaardige mbo-diploma’s. De onderwijsroute is vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en opleidingen moeten voldoen aan alle (kwaliteits)eisen van de Onderwijsinspectie.