Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kwaliteit van ons onderwijs

Bij ROC Midden Nederland is de kwaliteit van onderwijs leidend zoals in de onderwijsvisie verwoord is. De kwaliteit van het onderwijs staat bij alles wat het ROC Midden Nederland doet centraal. ROC MN investeert daarin voortdurend en de beheersingsmaatregelen zijn daarop gericht. Dit uit zich in licht stijgende rendementen waarbij onze resultaten iets achterblijven bij de landelijke cijfers. Sectorbreed laten de rendementen in 2018-2019 een daling zien.

Studiesucces

Bij ROC Midden Nederland begeleiden we studenten in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling tot zelfbewuste, nieuwsgierige en ondernemende professionals. Het behalen van een diploma is een eerste stap. Dit lukt nog onvoldoende. Het studentsucces bepaald door de mate waarin de aangeboden opleidingen aan de rendementsnormen voor starters-, jaar- en diplomaresultaat voldoen.

In 2018-2019 stijgen zowel het jaar- als diplomaresultaat voor het eerst in jaren. De dalende trend van de voorgaande jaren is hiermee gestopt. Het rendement bij ROC Midden Nederland is lang negatief beïnvloed door de ontwikkeling in studentenaantallen vanaf 2012 en de veranderde samenstelling van de populatie naar opleidingsniveau (minder niveau 2, meer niveau 4). Vanaf 2015 is het aantal ingeschreven mbo studenten met meer dan 2500 gestegen. ROC Midden Nederland kent nog te veel opleidingen met onvoldoende rendement.

Voor het VAVO geldt dat er circa 5% meer certificaten door studenten van het VAVO zijn behaald.

Startersresultaat

Met startersresultaat wordt het percentage nieuwe instromers binnen de instelling bedoeld die een jaar later nog studeren bij de eigen instelling of is uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste leerjaar binnen ROC MN.[1] Voor 2018-2019 zijn nog geen landelijke data bekend. Deze zijn beschikbaar bij publicatie benchmark 2019 (medio 2020).

Tabel 11 Startersresultaat (%)
 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

ROC MN

82,5%

84,1%

83,5%

83,3%

82,8%

Landelijk

84,5%

84,9%

84,7%

84,2%

 

Jaarresultaat

Het jaarresultaat is het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen.[2]

Tabel 12 Jaarresultaat (%)
 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

ROC MN

73,5%

72,6%

69,9%

69,1%

69,7%

Landelijk

74,0%

72,9%

72,8%

70,8%

70,3%

Diplomaresultaat

Dit is het percentage studenten dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten.[3]

Tabel 13 Diplomaresultaat (%)
 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

ROC MN

74,0%

72,8%

70,8%

69,7%

70,6%

Landelijk

75,2%

73,1%

73,5%

71,6%

71,0%

Waardering studenten - JOB

Voor wat betreft de tevredenheid van de studenten geven de cijfers van de JOB-monitor voldoende inzicht. Deze monitor verschijnt tweejaarlijks in het mbo. De resultaten blijven in de sector en binnen de instelling stabiel. Per college en afdeling variëren deze cijfers. In 2020 wordt de volgende JOB monitor afgenomen.

Tabel 14 Tevredenheid studenten (JOB)

Rapportcijfer opleiding

2010

2012

2014

2016

2018

ROC MN

7,0

7,0

7,0

7,0

7,1

Landelijk gemiddelde MBO

6,9

6,9

7,0

7,0

7,1

  • 1 Bron: t/m 2017-2018 benchmark mbo 2018 ROC MN, 2018-2019 dashboard ROC MN.
  • 2 Bron: t/m 2017-2018 indicatoren GJ MBO 2019 DUO, 2018-2019 dashboard ROC MN dd. maart 2020
  • 3 Bron: t/m 2017-2018 indicatoren GJ MBO 2019 DUO, 2018-2019 dashboard ROC MN dd. maart 2020