Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vergaderoverzicht

De OR komt elke donderdag bij elkaar, met uitzondering van de schoolvakanties. De OR vergadert op de donderdag en heeft een vast vergaderschema. Bestaande uit 1 maal per zes weken een overlegvergadering met het CvB – bijgestaan door de bestuurssecretaris - voorafgaand aan een overlegvergadering vindt een agendaoverleg plaats met het dagelijks bestuur van de OR, de Ambtelijk Secretaris en het CvB, de bestuurssecretaris en de directeur P&O. De interne OR-vergadering wordt gehouden (zo nodig) 1 x in de week.

Daarnaast vindt er twee maal per jaar een artikel 24 vergadering plaats samen met het CvB, OR en de Raad van Toezicht (RvT). Hierin wordt de algemene gang van zaken van de organisatie besproken. De bestuurder geeft dan aan welke werkzaamheden hij in voorbereiding heeft, hierbij horen ook de te verwachten investeringen. Daarnaast worden er dan ook afspraken gemaakt over het tijdstip en de wijze waarop de OR betrokken wordt in deze (verdere) besluitvorming. Het gaat dan vooral om onderwerpen die betrekking hebben op de artikelen 25 en 27 van de WOR.

Ook vindt er twee maal per jaar een overleg plaats tussen de RvT en OR en tweemaal per jaar tussen Centrale Studentenraad (CSR) en OR.