Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Studentsucces

Tabel 64 Schema beloften en speerpunten studentsucces (voortgang 2019)

Belofte

Onze speerpunten

Resultaten

Realisatie 2019

Wij doen er alles aan om studenten te plaatsen bij de opleiding die bij hen past

In 2020

In 2020

- Kans op werk en kans op stage is opgenomen in ‘studie in cijfers’ per opleiding op de website.

- ontvangen studenten in het eerste jaar een bindend studieadvies dat ontwikkelingsgericht wordt ingezet als begeleidingsinstrument

- is het arbeidsmarktperspectief helder in ons voorlichtingsmateriaal opgenomen

- Alle eerstejaars studenten hebben een BSA ontvangen volgens afgesproken kaders en de ingerichte gespreksstructuur

 

- is het BSA is ontwikkelingsgericht ingevoerd

- Pilot ontwikkelingsgerichte voortgangsmethodiek is uitgevoerd.

In 2022

In 2022

 

- hebben studenten bij het bepalen van hun keuze altijd een goed beroepsbeeld, een helder beeld over succes op de arbeidsmarkt en goed doorstroomperspectief naar vervolgonderwijs

- Bieden we een brede niveau 2 opleiding aan in beide arbeidsmarktregio’s

 

- zit elke student aan het eind van leerjaar 1 op de goede plek. Bij een overstap zorgen opleidingsteams voor een warme overdracht naar een andere opleiding binnen ROC MN

  

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere student zich optimaal kan ontwikkelen

In 2020

In 2020

- Visie ‘passend onderwijzen en ondersteunen voor studentsucces’ is vastgesteld

- ontvangen studenten passende ondersteuning die zoveel als mogelijk plaatsvindt in de klas waarbij 1e en 2e lijns begeleiding op elkaar is afgestemd

- is de 1e en 2e lijns begeleiding, waaronder het Studie & Loopbaancentrum (SLC), afgestemd en opnieuw gepositioneerd

- Nieuwe begeleidingsstructuur is vastgesteld

In 2022

In 2022

- Enkele koploper-opleidingen zijn in 2019 gestart in de nieuwe begeleidingsstructuur

- kunnen alle studenten zich optimaal ontwikkelen en hebben ze allemaal succeservaringen door passend pedagogisch en didactisch handelen van de docent

- zijn er remediërende programma’s beschikbaar voor studenten met taalachterstanden of ernstige rekenproblemen

- Implementatieplanning voor invoering nieuwe begeleidingsstructuur overige teams gereed

- ervaren studenten de school (inclusief de praktijk) als een positieve en veilige werk/leergemeenschap van studenten en medewerkers

  

Wij dagen studenten uit het maximale uit hun studieperiode te halen

In 2020

In 2020

- Project gestart voor bevorderen internationale mobiliteit kwetsbare jongeren

- worden alle studenten uitgedaagd om te excelleren op hun talenten, ook in internationaal perspectief

- is er een vernieuwd en verder ontwikkeld excellentieprogramma mede gericht op innovatie met nog sterkere inbreng van studenten en het bedrijfsleven

- Succesvolle implementatie keuzedeel internationaal II

In 2022

In 2022

- Vernieuwd excellentieprogramma gerealiseerd met aparte lijn R&D en challenges

- krijgen studenten alle kansen om intern door te stromen naar een hoger niveau

- zijn er twee gerichte projecten ter verbetering van de doorstroom naar het hbo gerealiseerd

- Challenge georganiseerd met UCA over ‘hoe houden we Utrecht bereikbaar?’

- zijn studenten goed voorbereid op doorstroom naar het hbo

 

- Mee ontwikkeld aan scholing voor docenten en studenten die betrokken zijn bij excellentie en scholing voor onderzoeksvaardigheden in het mbo

  

- Onderzoek uitgevoerd onder ambitieuze studenten naar hun behoeftes