Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Hoofdlijnen van de begroting

Op grond van het artikel 8a.1.6 van de WEB dient het bevoegd gezag de voorafgaande instemming te verkrijgen van een gezamenlijke vergadering van de studentenraad en de ondernemingsraad over de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting. Met een afvaardiging van de OR (db en twee OR leden uit respectievelijk de commissies Personeel, Onderwijs en Financiën) is het gesprek gevoerd over de hoofdlijnen van de begroting met CvB, de directeur Financiën, Planning & Control (FP&C) en de CSR. In december 2019 heeft de OR instemming verleend op de hoofdlijnen van de begroting 2020.

De OR delegatie hoofdlijnen van de begroting heeft zich in de onderhandelingen met succes hard gemaakt voor het adequater opvangen van langdurig verzuim, voor meer geld voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en voor meer LC-docenten.

Vroegtijdig anticiperen op ziekteverzuim. Zodra een bedrijfsarts oordeelt dat verzuim in een onderwijsteam langer dan vier maanden zal duren, kan vervanging ingehuurd worden. Mocht de afwezigheid van een medewerker uit de diensten een grote impact hebben op andere medewerkers of de dienstverlening, dan zal het CvB zich inzetten voor een maatwerkoplossing. Duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling en vitaliteit medewerkers

Daarnaast krijgt de OR een stem in de manier waarop extra beschikbare gelden ( € 800.000 ) besteed worden aan de duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling en vitaliteit van medewerkers.

50 LC-docenten extra Tevens zal op aandringen van de OR gestreefd worden naar een toename van 50 LC-docenten in het komende jaar. Uitgaande van 50 extra LC docenten, zou dat een aanvullende loonsom betekenen van ca. € 675K. Nieuwe inzichten op basis van voorlopige beschikkingsbrief OCW 2020 die invloed hebben op de hoofdlijnen van de begroting. Hieruit is gebleken dat ROC Midden Nederland in 2020 ruim € 2 miljoen meer te besteden heeft Het College van Bestuur heeft met instemming van de OR het besluit genomen om met die middelen de docent/student-ratio te verbeteren.

Duurzame ontwikkeling

De OR en het CvB hebben afspraken gemaakt om verder te investeren in de duurzame ontwikkeling van medewerkers, een thema dat hoog op onze gezamenlijke agenda staat. Dat is het gevolg van de goede afspraken die gemaakt zijn tussen OR en CvB in het kader van het werkdrukplan. In dit werkdrukplan zijn middelen vrijgemaakt om onze medewerkers succesvol te laten zijn door te investeren in professionalisering en duurzame ontwikkeling. Bij duurzame ontwikkeling van medewerkers gaat het om leeftijd- en loopbaangebonden personeelsbeleid, vitaliteit, voeding, bewegen, enz.