Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Risicomanagement en kwaliteitsborging

ROC MN voert interne audits en kwaliteitsmetingen uit. Risicomanagement is uitgewerkt onder andere in de vorm van de management control cyclus, waarin mogelijke risico’s zijn geïnventariseerd en zijn voorzien van beheersmaatregelen. Jaarlijks worden opzet, bestaan en de werking van management control cyclus geaudit. Met behulp hiervan werkt ROC MN planmatig en proactief aan het beoordelen, beheersen en bewaken van risico’s. De doelen die ROC MN nastreeft met risicomanagement zijn:

  • Het stimuleren van het risicobewustzijn in de organisatie;

  • Het inzicht krijgen in de risico’s die ROC MN loopt;

  • Het creëren van mogelijkheden om maatregelen te treffen om risico’s te voorkomen;

  • Het creëren van mogelijkheden om effectief maatregelen te treffen om de impact te beperken als risico’s zich voordoen.

Figuur 5 Risicomanagementcyclus

Voor de opzet, het bestaan en de werking van de management control cyclus wordt gebruik gemaakt van de in control scan van een externe accountantsdienst. Door de instellingsbrede bedrijfsvoeringsprocessen in beeld te brengen en de key controls daarbij te benoemen monitoren wij welke acties nodig zijn om het niveau van management control te behouden. Wet- en regelgeving én de doorontwikkeling van eigen processen hebben ertoe geleid, dat er extra aandacht is voor privacy, beveiliging en digitale dossiers.

In dit kader zijn interne audits uitgevoerd en is in 2019 vastgesteld, dat voor de bedrijfsvoeringsprocessen gemiddeld het niveau management control behouden is. Deze fase is bereikt, wanneer de managers met stuurinformatie voldoende geïnformeerd zijn om andere leden van de organisatie zodanig te beïnvloeden, dat de strategieën van de organisatie op een adequate manier geïmplementeerd worden en dus de vooraf gedefinieerde doelen worden gerealiseerd volgens plan (via de PDCA-cyclus). Hierdoor kan het management de processen (zowel financiële als niet-financiële) beter beheersen. De stand van zaken met betrekking tot de management control is onderdeel van de periodieke verantwoording binnen ROC MN.

ROC MN onderscheidt onzekerheden én kansen die kunnen leiden tot goede resultaten en mogelijke risico’s gerelateerd aan onze strategie: studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces. De impact kan effect hebben op onderwijskundige aspecten, kwaliteitsaspecten, bedrijfsvoering (personeel/organisatie en financieel), compliance risico’s en reputatie.