Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

7. Liquide middelen

     

X € 1.000

 

31/12/2019

 

31/12/2018

 

 

Banken

 

49.578

  

45.205

Kasmiddelen

 

4

  

3

Spaarrekeningen/deposito's

 

4.469

  

4.469

Totaal liquide middelen

 

54.051

  

49.677

De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden ad € 350.297,- vrij ter beschikking van Stichting ROC MN.

Per 31 december 2019 bedraagt de rekening courantverhouding Ministerie van Financiën € 48 miljoen positief.