Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige balans per 31 december 2019

ACTIVA

     

X € 1.000

 

Ref.

31/12/2019

 

31/12/2018

  

 

Vaste Activa

      

Immateriële vaste activa

5.1

 

0

  

9

Materiële vaste activa

5.2

 

90.198

  

91.917

Financiële vaste activa

22.1

 

968

  

777

Totaal vaste activa

  

91.166

  

92.703

       

Vlottende activa

      

Vorderingen

22.2

 

3.694

  

4.081

Liquide middelen

22.3

 

52.705

  

48.006

Totaal vlottende activa

  

56.399

  

52.087

Totaal activa

  

147.565

  

144.790

PASSIVA

     

X €1.000

 

Ref.

31/12/2019

 

31/12/2018

  

 

Eigen Vermogen

22.4

 

81.477

  

76.195

       

Voorzieningen

22.5

 

12.043

  

13.950

       

Langlopende schulden

10

 

23.043

  

25.243

       

Kortlopende schulden

22.6

 

31.002

  

29.402

       

Totaal passiva

  

147.565

  

144.790

ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

     

X € 1.000

 

Ref.

Resultaat 2019

 

Resultaat 2018

  

 

Baten

      

Rijksbijdragen OCW

14.1

148.712

  

142.219

 

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

14.2

2.287

  

2.509

 

Cursus- en examengelden

14.3

2.653

  

2.556

 

Werk in opdracht van derden

23.1

2.317

  

2.359

 

Overige baten

23.2

5.722

  

4.754

 
   

161.691

  

154.397

Lasten

      

Personele lasten

23.3

117.378

  

114.568

 

Afschrijvingen

14.7

9.452

  

9.004

 

Huisvestingslasten

23.4

10.538

  

8.980

 

Overige instellingslasten

23.5

18.570

  

17.981

 
   

155.938

  

150.533

Saldo baten en lasten

  

5.753

  

3.863

Saldo financiële baten en lasten

14.10

 

-456

  

-489

Resultaat

  

5.297

  

3.375

Resultaat deelnemingen

  

-15

  

303

Bijzonder resultaat

  

0

  

0

Nettoresultaat

  

5.282

  

3.678