Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

12.3 (Meerjarige) financiële verplichtingen:                            

De totale verplichtingen aan de contracten binnen 1 jaar zijn € 5,6 miljoen daarna heeft € 12,5 miljoen betrekking op financiële verplichting op een looptijd van langer dan 1 jaar en € 4,5 miljoen een looptijd van langer dan 5 jaar.

   

X € 1.000

 

< 1 jaar

> 1 jaar

Resterende looptijd >5 jaar

Huur

2.624

7.730

4.515

Collectieve inkoopcontracten

2.816

4.753

0

Operationele leasing

51

2

0

Erfpacht KPE

63

0

0

Totaal

5.554

12.485

4.515

Voorwaardelijke verplichting  

In het verslagjaar 2016 is het resultaat verkoop van het pand Noordweg verwerkt. Het totale verkoopbedrag is € 2,3 miljoen. Bij een ontheffing/wijziging van het vigerende bestemmingsplan als voornoemd binnen een tijdsbestek van 6 jaar gerekend vanaf datum van de eigendomsoverdracht wordt de koperprijs met € 300.000,- (kosten koper) verhoogd. Bij een ontheffing/wijziging van het vigerende bestemmingsplan als voornoemd na een tijdsbestek van 6 jaar, doch binnen 10 jaar gerekend vanaf datum van de eigendomsoverdracht wordt de kopersprijs met € 150.000,- (kosten koper) verhoogd.

Stichting Waarborgfonds MBO                            

Indien instellingen niet langer aan hun financiële verplichting voor de geborgde leningen kunnen voldoen, kan binnen de daartoe geldende regels het Waarborgfonds worden aangesproken. Mede ter afdekking van dit risico houdt de Stichting Waarborgfonds een eigen vermogen aan. Dit vermogen is ultimo 2018 aangegroeid tot € 22,3 miljoen. De informatie over vermogen 2019 is nog niet beschikbaar. Mocht het eigen vermogen de minimale omvang van € 9,9 miljoen van het waarborgdepot onderschrijden dan hebben de aangesloten instellingen zich verbonden om dit vermogen aan te vullen naar evenredigheid van de in dat jaar ontvangen rijksbijdrage. Deze verplichte bijdrage geldt tot een maximum van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage.

Kredietfaciliteiten                            

ROC MN maakt gebruik van rekening-courant 'Schatkistbankieren' bij het Ministerie van Financiën. Ultimo 2019 is het saldo op deze rekening-courant faciliteit € 48 miljoen positief, tegen ultimo 2018 € 43 miljoen. Ultimo 2019 doet de Stichting dus geen beroep op de kredietfaciliteit die maximaal € 11 miljoen bedraagt.