Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6. Vlottende activa

     

X € 1.000

 

31/12/2019

 

31/12/2018

 

 

Vorderingen en overlopende activa

     

Deze post is als volgt te specificeren:

     

Debiteuren

1.900

  

1.818

 

Deelnemers/cursisten

264

  

289

 

Overige vorderingen

762

  

568

 

Overlopende activa

1.604

  

2.143

 

Totaal vorderingen en overlopende activa

 

4.530

  

4.818

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

     

6.1 Debiteuren

     

Debiteuren zakelijk

1.900

  

1.818

 

Debiteuren gemeenten

0

  

0

 

Totaal debiteuren

 

1.900

  

1.818

6.2 Deelnemers/cursisten

     

Deelnemers/cursisten

 

264

  

289

6.3 Overige vorderingen

     

Overige vorderingen

762

  

568

 

Totaal overige vorderingen

 

762

  

568

6.4 Overlopende activa

     

Vooruitbetaalde kosten

1.846

  

2.405

 

Diverse overlopende activa

-242

  

-262

 

Totaal overlopende activa

 

1.604

  

2.143

      

In de post debiteuren zakelijk en deelnemers is de voorziening dubieuze debiteuren gesaldeerd conform onderstaand overzicht per 31 december.

      

Voorziening voor oninbaarheid

     

De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

     

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

     

Stand per 1 januari

 

66

  

62

Onttrekking

 

-28

  

-23

Dotatie/ vrijval

 

11

  

27

Stand per 31 december

 

49

  

66