Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Studentsucces

Belofte 1: Wij doen er alles aan om studenten te plaatsen bij de opleiding die bij hen past

In 2019 hebben alle studenten een Bindend Studieadvies (BSA) gekregen. De opleidingsteams hebben een goede beweging in gang gezet om studenten op weg naar het BSA ontwikkelingsgericht te begeleiden en studenten op de juiste wijze een BSA te geven. Gebleken is dat de BBL een eigen begeleidingsstructuur vraagt, deze gaan we ontwikkelen in 2020. Er is een goede start gemaakt in het samenwerken met leerplicht/RMC bij het begeleiden van studenten met een overstapadvies. Dit wordt komend jaar verder uitgebouwd.

Belofte 2: Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere student zich optimaal kan ontwikkelen

Einde studiejaar 2019 is de visie ‘Passend Onderwijzen en Ondersteunen voor Studentsucces’ vastgesteld en de daarop gebaseerde nieuwe begeleidingsstructuur. Bepalend in de visie is de inzet op het realiseren van ‘gewoon goed onderwijs’ aan de basis van de piramide waardoor 80% van onze studenten tot succes kan komen. Dat doen we door ons te richten op de onderwijsbehoeften van de student. Voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben organiseren we interventies die in een groep of individueel kunnen plaatsvinden maar altijd dicht bij het onderwijs georganiseerd is. Afgelopen jaar hebben we ingezet op het verder brengen van de principes van Passend Onderwijzen. Hiertoe hebben we onder andere een ROC-brede scan uitgevoerd die inzicht geeft in hoeverre onderwijsteams al ‘passend onderwijzen’. Ook voor 2020 staat het thema hoog op de agenda.

De nieuwe begeleidingsstructuur is een infrastructuur die ondersteunend moet zijn aan het vormgeven van Passend Onderwijzen. Opleidingen gaan werken met multidisciplinaire supportteams waarin expertise op in ieder geval passend onderwijzen, passend ondersteunen en verzuim wordt gebundeld waardoor zorg uit het onderwijs getrokken kan worden en passende (handelings)adviezen weer terug gelegd kunnen worden. Het Studie en Loopbaancentrum (SLC) transformeert naar een expertisecentrum Leren en Gedrag.

De colleges krijgen twee jaar de tijd om volgens de nieuwe begeleidingsstructuur te werken. In 2019 zijn enkele koploper-opleidingen gestart in de nieuwe begeleidingsstructuur. Hun bevindingen vormen input voor de colleges die hier in 2020 toe overgaan. Eind 2019 hebben de colleges kenbaar gemaakt of ze tot de eerste tranche met start in 2020 of tot de tweede tranche, start 2021, willen behoren. Zowel de cultuurverandering naar Passend Onderwijzen als de transformatie van zorg - naar begeleidingsstructuur wordt begeleid door het Programmateam Studentsucces.

Kijk verderop voor de nadere toelichting op de inzet van de gelden die ROC MN ontvangen heeft voor Passend Onderwijs.

Belofte 3: Wij dagen studenten uit het maximale uit hun studieperiode te halen

Naast uitdagend en levensecht onderwijs voor alle studenten bieden we extra programma’s voor studenten zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Dit krijgt onder andere vorm in ons internationaliseringsprogramma en ons excellentieprogramma UP. Daarnaast hebben we in 2019 onderzoek gedaan onder ambitieuze studenten die door willen stromen naar het hbo. Inzichten uit het onderzoek zullen in 2020 verdere opvolging krijgen.

Internationalisering

Een internationale ervaring in de vorm van een stage of uitwisseling is voor een groeiend aantal studenten een waardevolle aanvulling op hun opleiding. Een aanvulling in de vorm van persoonlijke ontwikkeling, meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt of als voorbereiding op het hoger onderwijs. ROC MN bevordert internationale mobiliteit door het aanbieden van ondersteuning in een vaste structuur, door middel van Erasmus Plus ondersteuning en door een hechte verbinding met het excellentieprogramma UP. Het UP-programma kent een belangrijke internationale component in de vorm van programma’s als Wereldse Topstages dat beurzen verstrekt voor stages buiten Europa en programma’s voor studenten naar de USA, Gambia, Londen, etc.

Internationale mobiliteit van studenten op niveau 2 is nog zeer beperkt, terwijl het voor die studenten ook zeer nuttig en aantrekkelijk is. Daarom is in samenwerking met de NAVE2 partners in Italië, Spanje en Finland een Erasmus Plus project opgestart met als doel de mobiliteit van ‘kwetsbare’ studenten te vergroten door goede afstemming, passende begeleiding en goede voorbereiding. Dit project loopt nog tot 2021 en zou dan een merkbare toename moeten hebben bewerkstelligd.

Andere resultaten op het gebied van internationalisering zijn:

  • Keuzedeel Internationaal II is dit jaar geïmplementeerd bij Schoonheidsverzorging en zal waarschijnlijk de komende jaren bij de meeste colleges worden aangeboden.

  • Zestig docenten hebben gewerkt aan het ontwikkelen van internationale competenties door middel van deskundigheidsbevordering bij scholen of bedrijven in het buitenland.

  • De inkomende mobiliteit van zowel studenten als docenten van onze partnerinstellingen in Europa en daarbuiten is toegenomen. Als ROC hebben wij studenten en docenten opgevangen uit Spanje, Italië, Finland, Zweden, Ierland, de UK, Noorwegen en Duitsland.

Excellentie

Het excellentieprogramma UP is de afgelopen vier jaar (sinds 2015) uitgegroeid tot een vaste waarde voor ambitieuze studenten en docenten, die meer willen en meer kunnen. In 2019 is een vernieuwd UP programma ontwikkeld met aparte lijnen voor R&D (onderzoeksprogramma’s) en challenges.

Resultaten 2019:

  • 28 excellentieprogramma’s goedgekeurd waarvan 13 nieuwe en 14 doorstart.

  • Een aantal UP programma’s is ROC-breed uitgevoerd om te voldoen aan de grote vraag van studenten.

  • In opdracht van de stichting MBOe (MBO Excellent) heeft ROC MN samen met Noorderpoort College, ROC Tilburg, ROC Landstede en de Universiteit Utrecht een scholing ontwikkeld voor docenten die betrokken zijn bij excellentie.

  • In samenwerking met de Universiteit Utrecht is een specifiek scholing ontwikkeld voor de lijn R&D gericht op onderzoeksvaardigheden voor het mbo.

  • Meer dan 100 studenten van ROC MN namen deel aan diverse vakwedstrijden voor mbo-studenten. De meeste studenten nam deel aan een Skills Heroes schoolkampioenschap van hun opleiding. Alle schoolkampioenen probeerden bij een landelijke kwalificatiewedstrijd door te dringen tot het Nederlands kampioenschap. Zij ontvingen allemaal een certificaat van UP.

  • Negen studenten van ROC Midden Nederland streden bij Skills the Finals 2019 in de RAI in Amsterdam voor de titel Skills Heroes ‘Kampioen van Nederland’. Drie studenten veroverden hierbij één zilveren en twee bronzen medailles.

Een belangrijk nieuw initiatief is de Utrecht Challenge Alliantie. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht, de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht, de EBU en ROC MN en heeft tot doel om challenges te organiseren rond de belangrijke maatschappelijke vraagstukken in regio Utrecht. De UCA is bijzonder doordat studenten van de verschillende onderwijsinstellingen en van verschillende opleidingen samen werken om creatieve en innovatieve oplossingen te vinden in het challenge format. In november is de eerste challenge georganiseerd samen met Rijkswaterstaat en Sweco rond het vraagstuk: “Hoe houden we Utrecht bereikbaar”. Zowel voor de opdrachtgevers als voor de studenten was deze challenge een groot succes. De UP studenten gaven aan dat ze niet alleen veel geleerd hadden maar ook een waardevolle bijdrage konden leveren in deze multidisciplinaire en multi-level teams.