Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

     

X € 1.000

 

31/12/2019

 

31/12/2018

 

 

Kortlopende schulden en overlopende passiva

     

Deze post is als volgt te specificeren:

     

Kredietinstellingen

1.917

  

1.917

 

Ministerie van OCW (schuld)

5

  

13

 

Crediteuren

2.329

  

2.409

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

4.852

  

4.675

 

Schulden ter zake pensioenen

4

  

3

 

Overige kortlopende schulden

-264

  

107

 

Overlopende passiva

22.843

  

21.379

 

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

 

31.686

  

30.503

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.