Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Organisatie en commissies

De raad heeft een werkgeverscommissie die de gesprekken heeft met de leden van het CvB over hun functioneren. De raad kent daarnaast een financiële commissie. Besluiten kunnen alleen in de vergadering van de RvT genomen worden. Bij de vergaderingen van de RvT en de financiële commissie zijn naast de betreffende leden vanuit de Raad, de leden van het CvB, de bestuurssecretaris (secretaris voor CvB en RvT) en eventueel andere medewerkers van ROC MN aanwezig. Periodiek sluit een vertegenwoordiging van de accountant aan bij de financiële commissie en vergadering van de gehele RvT[1].

Werkgeverscommissie en functioneren CvB

De werkgeverscommissie bestond in 2019 uit mevr. Noom en dhr. Kok, als waarnemer a.i. voor dhr. Tuijtel. In 2019 heeft er een wisseling plaatsgevonden in het College van Bestuur. In april 2019 liep de termijn van dhr. H.J. Rutten af. Op zijn eigen verzoek is hij niet opnieuw benoemd. De voorzitter, dhr. E.P. van Maanen, is per 1 april 2019 teruggetreden als voorzitter en zal nog tot 1 september 2020 als lid deel uitmaken van het CvB. Op 1 april 2019 is dhr. H.J. Spronk aangetreden als voorzitter en dhr. M.A. Labij als lid van het CvB. Met de CvB-leden worden functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd. De leden van het CvB ontvangen een honorering binnen de WNT-normen. Elders wordt hier verantwoording over afgelegd.

Financiële Commissie

Vanuit de Raad hebben in 2019 mevr. Spreen en dhr. Brienen zitting gehad in de financiële commissie. De financiële commissie is vier maal bijeengekomen. Bij twee vergaderingen is ook een vertegenwoordiging van de externe accountant aanwezig geweest. Terugkerende agendapunten waren de financiële ontwikkelingen en stand van zaken o.b.v. de managementrapportages, kaderbrief, begroting, jaarrekening en management letter. Daarnaast is meerdere malen gesproken over de financiële meerjarenplanning, investeringsbegroting, de voorzieningen, de ontwikkeling van de liquiditeit en het huisvestingsplan.

Middels de financiële commissie houdt de RvT de vinger aan de pols bij het financiële beleid van het ROC en de keuzes met substantiële financiële gevolgen die binnen de organisatie worden gemaakt, zoals ten aanzien van huisvesting. Op basis van de positieve resultaten de afgelopen jaren is door de financiële commissie geadviseerd om te bekijken of het mogelijk is het innovatiebudget te verhogen Daarnaast beziet de RvT in haar geheel of het CvB keuzes maakt en uitvoert in relatie tot het strategisch plan. Bij deze laatste vraag gaat het om rechtmatigheid en doelmatigheid: met zo min mogelijk middelen een zo groot mogelijk resultaat behalen om zo veel mogelijk middelen beschikbaar te houden voor het primaire proces en op een manier die past bij wet- en regelgeving.

Bijeenkomsten

In 2019 heeft de RvT vijf keer overleg gepleegd met het CvB. Tevens heeft er een extra overleg inzake huisvestingscenario’s plaatsgevonden. Het proces van werving en selectie zorgde ook voor diverse extra bijeenkomsten van de RvT buiten de formele vergaderingen. In 2019 heeft de RvT werkbezoeken afgelegd bij twee onderwijscolleges, het Horeca & Toerisme College en het VAVO Lyceum en de diensten Marketing & Communicatie en ICT & informatiemanagement.

In januari en oktober 2019 heeft de ‘artikel 24’-vergadering (in het kader van de WOR) plaatsgevonden. Hierbij heeft het CvB de algemene stand van zaken in de organisatie toegelicht aan de OR, in aanwezigheid van de RvT. Tevens heeft de vergadering van oktober in het teken gestaan van kennismaking met de nieuwe OR. In maart en november heeft de RvT gesproken met de CSR over studentparticipatie en vond in november tevens de kennismaking plaats met enkele nieuwe CSR-leden.
Tot slot was de RvT aanwezig bij diverse bijeenkomsten zoals de opening van het schooljaar, opening van een aantal locaties en een van de managementdagen.

  • 1 De accountant is aanwezig geweest bij de vergadering van de RvT waarin onder andere is gesproken over de jaarrekening en de managementletter.