Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Arbeidsmarktsucces

Belofte 4: We werken met een flexibel portfolio om aan te sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt

In onze portfolio-ontwikkeling richten we de blik zoveel mogelijk naar buiten. Trends en ontwikkelingen, de speerpunten van de regio en de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt hebben hun invloed op ons portfolio. Dit krijgt vorm in het ontwikkelen van cross-over opleidingen op snijpunten van disciplines, nieuwe opleidingen en de ontwikkeling van een meer flexibel portfolio. Met een flexibel portfolio willen we in kunnen (blijven) spelen op veranderende behoeftes van huidige en potentiele studenten.

In 2019 is gestart met de ontwikkeling van nieuwe opleidingen gericht op nieuwe beroepen (Cybersecurity; Sport, bewegen en Gezonde leefstijl, Expert Voeding) en cross-overs gericht op het snijvlak van disciplines (Human Technology, Smart Building, Business Support). Daarnaast zijn veel onderwijsteams bezig hun huidige onderwijs te flexibiliseren. Een voorbeeld hiervan is de opleiding Verpleegkundige/Verzorgende in Utrecht waar het onderwijs modulair is vormgegeven.

Hieronder lichten we een aantal voorbeelden verder toe.

Breed opleiden binnen het economisch domein

In aanvulling op de brede niveau 4 opleiding in het economisch domein, Business, Sales & Finance ontwikkelt ROC MN nu ook de brede niveau 3 opleiding ‘Business Support’. Een cross-over van verschillende opleidingen in het economisch domein. Deze ontwikkeling sluit aan op de recente adviezen van de commissie macrodoelmatigheid MBO (CMMBO). Hierbij pleit CMMBO voor ruimte bij de start in het mbo voor interdisciplinaire oriëntatie van de student op de economisch-administratieve en aanpalende werkvelden.

Smart Building

ROC MN ontwikkelt deze opleiding omdat er in de bouw en installatietechnische wereld steeds meer behoefte is aan mensen die integraal kunnen denken en samenwerken. Binnen Smart Building leiden wij studenten op met kennis van de disciplines bouwkunde, elektrotechnische installatietechniek en werktuigkundige installatietechniek. Er liggen grote vraagstukken rondom duurzaam en energieneutraal bouwen en dat betekent dat er in de aankomende jaren veel mensen nodig zijn die met deze vraagstukken aan de slag kunnen.

Sport, Bewegen en Gezonde leefstijl

Steeds meer mensen weten dat bewegen, gezonde voeding en ontspanning bijdragen aan een langer gezond en vitaal leven. Toch slaagt minder dan de helft van de bevolking erin om ook echt voldoende te bewegen. Mensen stimuleren om te bewegen biedt vooruitgang op het gebied van gezondheid en draagt er ook toe bij om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. In de samenleving is steeds meer vraag naar professionals die mensen kunnen begeleiden bij het verbeteren van hun beweeggedrag, leefstijl en gezondheid. Je ziet dit in de zorg, welzijn, opvoeding en in bedrijven. Steeds vaker gaan ook gemeenten en organisaties samen met burgers aan de slag om mensen gezond te houden. Om die reden start het Sport College Utrecht met de nieuwe opleiding coördinator Sport, Bewegen & Gezonde leefstijl.

Belofte 5: Wij ontwikkelen steeds meer van ons onderwijs samen met de beroepspraktijk

Tech Campus

Op 24 januari 2019 werd de Tech Campus officieel en feestelijk geopend door Koning Willem-Alexander, met de slogan #TechCampusBruist. Bij de Tech Campus wordt gewerkt aan de volgende vijf doelstellingen:

  1. We ontwikkelen continu vernieuwend onderwijs in een uitdagende en wendbare leeromgeving;

  2. We leren en werken in college-overstijgende communities op basis van expertise of toepassingsgebied waarin docenten, studenten en vakmensen uit bedrijven samenwerken;

  3. We hebben een continue dialoog en co-creatie tussen bedrijven, overheid en onderwijs;

  4. We creëren flexibel onderwijsaanbod en een opleidingsportfolio dat gekenmerkt wordt door optimale keuzemogelijkheden en maatwerk voor onze studenten;

  5. Ons onderwijs is toekomstgericht. Werknemersvaardigheden spelen een belangrijke rol en is het gericht op en een leven lang leren, in nauwe afstemming met voorliggend (VMBO) en vervolgonderwijs (HBO, contractonderwijs). 

In 2019 is gewerkt aan deze doelstellingen in verschillende projecten zoals Robotica, Meiden en Techniek, Tiny Houses, docentreis naar Tanzania en Smart Technician. Daarnaast is op de Tech Campus een onderwijsvisie ontwikkeld waarin gepersonaliseerd leren centraal staat. In het kader van de partners is de Techniek is het belangrijk hier samen in op te trekken, Sterk Techniekonderwijs. 

Zijne Majesteit de Koning in gesprek met studenten en docenten van het Automotive College over hun waterstofproject

Vakcentrum voor de Maakindustrie

In 2019 is binnen de Tech Campus hard gewerkt aan de voorbereidingen van het Vakcentrum voor de Maakindustrie (VCM). Dit is de werktitel zoals deze in 2019 is gebruikt. De missie van het VCM is duurzaam zorg te dragen voor voldoende goede vakmensen in de maakindustrie. In het vakcentrum werken het Opleidingsbedrijf voor de Metaal Midden-Nederland (OBM) en ROC Midden Nederland daarom samen om te komen tot toekomstbestendig, innovatief en wendbaar onderwijs, waarin zowel het initieel als post-initieel onderwijs een plek krijgen en belangrijke aandacht is voor leven lang ontwikkelen.

Met het VCM wordt ingezet op een modern praktijkcentrum waarin OBM en ROC MN gezamenlijk investeren en slim gebruik maken van gebouw, apparatuur en opdrachten vanuit en voor de deelnemende bedrijven. Het vakcentrum draagt bij aan het stimuleren van een ondernemende en bedrijfsmatige cultuur in het reguliere onderwijs en het versterken en stimuleren van een leercultuur bij de aangesloten bedrijven. Naar verwachting zal het vakcentrum op 1 september 2020 zijn deuren openen voor nieuwe studenten.

Campus Amersfoort

De Campus in Amersfoort bestaat uit drie locaties waar intensief wordt samengewerkt met bedrijven en organisaties in de regio aan innovatief onderwijs. De campus biedt ruimte voor avontuur; de student kan zijn eigen route kiezen en maakt kennis met de nieuwste technologie. In 2019 heeft de Campus Amersfoort aan deze ambitie gewerkt in verschillende campus brede innovatie projecten. Zo is aan de Disketteweg 2-4 een nieuwe vleugel ingericht. In deze vleugel kunnen studenten kennismaken met moderne (media)technologie in de Mixed Realty Academy, de betekenis van technologie voor de zorg ervaren in het Living Lab en aan de slag met levensechte opdrachten via het Campus Connect Centre. Daarnaast worden er experimenten uitgevoerd met verschillende vormen van flexibel onderwijs, waarbij meerdere onderwijsteams van verschillende colleges samen werken en van elkaar leren. Op basis van deze experimenten bouwt Campus Amersfoort aan een Campusbreed Onderwijsconcept

Wijkleerbedrijven

Vanuit het Wijkleerbedrijf aan de Vondellaan in Utrecht gaan studenten actief aan de slag in de wijk. Naast een kinderopvang en een beauty salon, kunnen bewoners een 'health check' doen en zijn er activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Met het wijkleerbedrijf wil ROC Midden Nederland zichtbaar zijn in de wijk en de aansluiting van onderwijs, lokale arbeidsmarkt en buurtbewoners versterken.

Wijkleerbedrijf Vathorst is een leerplek van het Gezondheidszorg College Amersfoort voor studenten, zorgprofessionals en mensen uit de wijk die hulp kunnen gebruiken. Studenten van het Gezondheidszorg College krijgen in Hart van Vathorst onderwijs en bezoeken organisaties en bewoners in Vathorst en Hooglanderveen om te ondersteunen bij activiteiten. Bijvoorbeeld door een bewoner te begeleiden naar een activiteit in de buurt, het bieden van gezelschap en een helpende hand bij iemand thuis of ondersteuning bij een wijk- of dagbestedingsactiviteit. Er wordt met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in Hart van Vathorst en de wijk samengewerkt.

Belofte 6: Wij ontwikkelen mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Beroepen veranderen of verdwijnen en er komen nieuwe beroepen bij. ROC MN ziet het als haar verantwoordelijkheid jongeren niet voor te bereiden op één baan of één beroep, maar op duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor werkenden of werkzoekenden die door diezelfde veranderingen dreigen hun baan te verliezen of het tempo niet meer kunnen bijhouden. Door om- of bijscholing blijven zij inzetbaar.

In 2019 heeft ROC MN op het thema leven lang ontwikkelen (LLO) de volgende stappen gezet:

  • een visie en propositie ontwikkeld voor leven lang ontwikkelen, onder andere gebaseerd op onderzoek naar de behoeften van bedrijven en werkenden op het gebied van bij- of omscholing en een studiereis naar Finland.

Kern van onze visie op LLO: uitgaan van de scholingsbehoeften van bedrijven, focus op sectoren waar die behoefte het grootst is (Zorg / Welzijn, Techniek en Horeca) en leveren van maatwerk op basis van al aanwezige werkervaring van werkenden. Daarbij hecht ROC MN aan een nauwe samenwerking tussen initieel onderwijs en contractonderwijs zodat beide vormen elkaar aanvullen en versterken.

  • ROC MN heeft in 2019 ingezet op het onderzoeken van de mogelijkheden van EVC om opleidingen voor werkenden te verkorten of te versnellen, met in acht name van de wet- en regelgeving die in het mbo geldt rond examinering. In 2020 wordt dit proces afgerond met de formulering van nieuw beleid rond dit thema.

  • Het opzetten van pilots rond flexibilisering van het onderwijsaanbod en de verwerking van werknemersvaardigheden in het curriculum. Dit heeft geresulteerd in vijf pilots in de sectoren Zorg / Welzijn, Techniek en Horeca.

Belofte 7: Wij doen er alles aan om het arbeidsmarktsucces voor mensen in een kwetsbare positie te vergroten

ROC MN heeft er al jaren geleden voor gekozen een inclusief mbo te zijn: alle studenten van alle niveaus en achtergronden zijn welkom en we bieden onderwijs dat recht doet aan de diversiteit en talenten van onze studenten. Ook studenten voor wie een startkwalificatie te hoog gegrepen is, of voor wie succes op de arbeidsmarkt en een duurzame participatie in de maatschappij niet vanzelfsprekend zijn, bereiden we zo goed mogelijk voor op hun toekomst. Niet alleen door het onderwijs aan te passen aan hun mogelijkheden of aanvullende ondersteuning te bieden, maar ook door regionale samenwerking met als doel de positie van deze jongeren te versterken in hun maatschappelijke en economische omgeving.

In 2019 heeft ROC MN ingezet op de volgende punten:

Arbeidsmarktsucces voor Entreestudenten door Leren op de werkplek

In 2019 heeft ROC MN een pilot gedraaid rond leren op de werkplek voor studenten van de Entreeopleiding Bouw, wonen en onderhoud. Woningbouwvereniging Mitros renoveert en verduurzaamt alle flatgebouwen in de wijk Overvecht in Utrecht. In samenwerking met de aannemer Hemubo en het vakcentrum Bouwmensen voert ROC MN een Entreeopleiding uit voor 12 studenten. Terwijl zij meewerken aan de renovatie van de flats, leren zij tegelijkertijd het vak. En als het werken in de bouw bevalt ligt een aanstelling bij Hemubo in het verschiet.

Studentsucces voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB)

Entree XL, een variant van de Entree-opleiding toegespitst op de genoemde doelgroep, is dit jaar opgenomen bij de reguliere entreeopleidingen met hetzelfde uitstroomprofiel. Zo kunnen studenten profiteren van het brede netwerk van stagebedrijven van het betreffende college en beter gebruik maken van de ondersteuning van het Studentenloopbaancentrum (SLC).

Betere overgang praktijkonderwijs naar het mbo (Fade-in-fade-out)

Op basis van onderzoek naar knelpunten in de overgang van studenten die binnen het praktijkonderwijs hun entreediploma halen en doorstromen naar het mbo, is er voor gekozen dat de Entreestudenten in hun laatste jaar van het Praktijkonderwijs in toenemende mate het Entreeonderwijs volgen op een locatie van het mbo, zodat zij kunnen wennen aan het nieuwe leerklimaat. Datzelfde geldt ook voor de begeleiding die langzamerhand van de mentor van het Praktijkonderwijs overgaat naar de studentcoach van het mbo. Fade-in-fade-out noemen we dat.

Studentsucces voor nieuwkomers met een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal

ROC MN heeft in de sector Techniek in 2019 een pilot uitgevoerd om de doorstroom van de Entree naar niveau 2 te versoepelen. De resultaten daarvan worden inmiddels op meerdere plaatsen binnen ROC MN benut. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om meer in te zetten op taalontwikkelend vakonderwijs. Samen met de Gemeente Utrecht heeft ROC MN ingezet op het ontwerp van een sluitend regionaal aanbod voor nieuwkomers in het kader van de nieuwe wet op de Inburgering. Het doel is voor alle nieuwkomers een maatwerktraject te leveren dat leidt tot duurzame participatie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Hierbij bouwt ROC MN voort op de succesvolle ervaring die zij heeft opgedaan met de GT-trajecten, namelijk het combineren van een intensief taaltraject met een praktijkgerichte beroepsopleiding. De verwachting is dat in het voorjaar van 2020 een eerste pilot uitgevoerd zal worden.