Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Governance en ontwikkeling van het toezicht

De Raad werkt conform de branchecode ‘Goed bestuur in het mbo’. De RvT heeft ten behoeve van haar sturing een toezichtkader als leidraad voor het handelen en op een goede wijze vervullen van de rol als toezichthouder. Het toezichtkader dient in combinatie met de statuten en bestuursreglement te worden bezien.

Het inbedden van de gedragscodes en naleving daarvan heeft met de komst van het nieuwe CvB per 1 april 2019 en de strategie Succes 2022 extra aandacht gekregen. In afstemming (CvB, RvT, bestuurssecretaris, Compliance Officer en medezeggenschap) wordt de klokkenluidersregeling (regeling vermoeden mistanden) momenteel herzien. Er is bij ROC MN nog geen gedragscode, Deze is in concept gereed en is beoogd in 2020 definitief vast te stellen, waarmee aan de branchecode wordt voldaan

De RvT heeft de afspraak gemaakt om bijeenkomsten van de MBO Raad voor toezichthouders en de Vereniging van Toezichthouders bij Onderwijsinstellingen en Kinderopvang (VTOI- NVTK) zoveel als mogelijk bij te wonen. Een van de onderwerpen die dit jaar aan de orde kwam, was het onderzoek van de onderwijsinspectie naar ‘Governance in het mbo’. De Raad van Toezicht heeft samen met het College van Bestuur deelgenomen aan het onderzoek en daarvoor een gesprek gehad met de onderzoekers. Een van de punten die in het onderzoek naar voren kwam, is de verwachte landelijke terugloop van studentaantallen en de impact hiervan op besluitvorming. In het werkgebied van het ROC is stabiliteit in studentaantallen voorspeld. Daarnaast is in het onderzoek aangegeven dat het wenselijk is dat zowel het instellingsbelang als het maatschappelijk belang wordt meegenomen in de besluitvorming. Zowel de RvT als CvB hechten aan beide dimensies.