Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.1 Financiële vaste activa

22.2 Vlottende activa

22.3 Liquide middelen

De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden ad € 350.297,- vrij ter beschikking van Stichting ROC Midden Nederland.

22.4 Eigen vermogen

22.5 Voorzieningen

22.6 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Verbonden partijen (Holding ROC Midden Nederland B.V.